Strategic Planning with Foresight for Future Success 1Day

Strategic Planning with Foresight for Future Success

การวางแผนกลยุทธ์ด้วย Foresight เพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืนในอนาคต

ภายใต้กรอบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศเช่น TQA องค์กรต่างๆ จะเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและรุนแรงในทุกด้านทั้งระดับโลกและระดับประเทศ  ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของลูกค้าและคนในสังคม อิทธิพลของจีน การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  กฎระเบียบ สงครามการค้าและการกีดกันทางการค้าของแต่ละประเทศ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี (Disruptive Technology) เช่น Internet of Things ,  Advance Robotic, Cloud Technology, Mobile Internet  เป็นต้น  จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทำให้ทุกองค์กรต้องเผชิญความท้าทายด้านต่างๆ ที่ไม่เคยเจอมาก่อน ต้องคิดบริหาร ปรับตัวและต้องมีการวางแผนกลยุทธ์โดยใช้ Foresight ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบ เพื่อทำให้องค์กรประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนในอนาคต องค์กรใดที่ไม่สามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอาจส่งผลความสามารถในการแข่งขันลดลงหรือเลวร้ายที่สุดก็คือการล่มสลาย

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจแนวคิดและการบริหารจัดการในศตวรรษที่ 21 และสอดคล้องกับกรอบการจัดการที่เป็นเลิศ เช่น TQA (Thailand Quality Award), Sustainability Development เป็นต้น

2. เพื่อทราบแนวทางการวางแผนกลยุทธ์โดย Foresight เพื่อช่วยยกระดับการบริหารจัดการและการวางแผนกลยุทธ์เพื่อความสำเร็จในอนาคต

3. เพื่อให้ทราบแนวทางการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีทิศทางและสร้างความยั่งยืน เกิดการบูรณาการ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคตและบรรลุเป้าหมายขององค์กรที่ตั้งไว้

ผลที่คาดว่าได้

 • ความเข้าใจใน Foresight Management และ Key Changes มีผลกระทบต่อความสำเร็จขององค์กรที่สอดคล้องกับเกณฑ์การจัดการที่เป็นเลิศ
 • การวิเคราะห์และกำหนด Driving Force ที่มีผลกระทบต่อต่อองค์กร
 • ความเข้าใจและสามารถในการคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking) ที่สอดคล้องกับ Driving Force และแนวโน้มในอนาคตของ Driving Force ดังกล่าว
 • สามารถระดมสมองและกำหนด Strategic Options และ Transformation Change ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนในอนาคต
 • การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์และการวางแผนกลยุทธ์โดยใช้ Foresight

วิธีการฝึกอบรม           การบรรยาย  อภิปราย  ยกตัวอย่าง

เหมาะสำหรับ

·    ผู้บริหารองค์กรทุกระดับที่นำแนวทางการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศมาใช้ในการพัฒนาองค์กร และต้องการยกระดับพัฒนาการขององค์กรสู่ความเป็นเลิศ

·    นักวางแผนกลยุทธ์หรือ Futurist ขอ งองค์กร

·    ผู้ที่สนใจนำการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการองค์กร เพื่อเพิ่มศักยภาพและความเป็นเลิศ

จำนวนผู้เข้าอบรม       30-40 คน/รุ่น

กำหนดการอบรม    เวลา 9.00 – 16.00 น.

 • Executive Concept: Foresight Management
 • Environmental Scanning
 • Identify Driving Forces
 • Strategic Thinking: Future Scenario And Implication
 • Strategic Thinking To Identify Strategic Opportunity And Enterprise Risk
 • Strategic Thinking: Identify Strategic Options

พักทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.30-10.45 น. และ 14.30-14.45 น.   พักทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00-13.00 น.

อุปกรณ์ประกอบการอบรม

 1. เครื่อง LCD Projector  1 เครื่อง
 2. กระดานไวท์บอร์ด หรือ Flip Chart และปากกาเคมี   1 ชุด

ราคาค่าบริการ

 • วันจันทร์ – ศุกร์ ราคา  30,000  บาท
 • วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์    ราคา  37,500  บาท

หมายเหตุ :

 • ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พัก(ถ้ามี)  และยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม  VAT 7 %
 • สถาบันได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 • สถาบันนำส่งต้นฉบับเอกสารประกอบการฝึกอบรม 1 ชุด เพื่อให้ทางบริษัทสำเนาแจกจ่ายให้กับผู้เข้าร่วมฝึกอบรม

*** ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถลดหย่อนภาษีเงินได้ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน ***

Download รายละเอียดหลักสูตร Strategic Planning with Foresight for Future Success-FTPI 1day

 

  clip แนะนำหลักสูตร คลิกที่รูป

 

 อ่านบทความ คลิกที่รูป  

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :  คุณขนิษฐา  โทร 02-6195500 ต่อ 586  e-mail: Khanittha@ftpi.or.th