Balanced Scorecard (เครื่องมือแปลงวิสัยทัศน์สู่การปฏิบัติ) 2วัน

Balanced Scorecard   เครื่องมือแปลงวิสัยทัศน์สู่การปฏิบัติ

ในสภาวะการณ์ปัจจุบันที่การแข่งขันทางธุรกิจมีความรุนแรงมากขึ้น องค์กรธุรกิจต่างๆ จึงมีความจำเป็นต้องมีการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ศาสตร์การบริหารเชิงกลยุทธ์ใหม่ๆ จึงเป็นสิ่งที่องค์กรธุรกิจต่างมุ่งแสวงหาเพื่อช่วยในการสร้างศักยภาพในการแข่งขัน แนวคิด Balanced Scorecard ก็เป็นอีกหนึ่งแนวคิดที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน เนื่องจากแนวคิดดังกล่าวจะเป็นเครื่องมือในการแปลงกลยุทธ์ขององค์กรไปสู่การปฏิบัติโดยอาศัยการวัด การประเมิน และการกำหนดตัวชี้วัด (Performance Measurement and Key Performance Indicators)  ซึ่งจะทำให้ผู้บริหารสามารถทราบถึงผลของการตัดสินใจในเชิงกลยุทธ์ นอกจากนี้แนวคิด Balanced Scorecard ยังช่วยให้องค์กรเกิดความสอดคล้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในเชิงกลยุทธ์และมุ่งเน้นในสิ่งที่มีความสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กรร่วมกัน

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงหลักการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์
 2. เพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจหลักการและแนวคิด Balanced Scorecard
 3. เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปใช้ในทางปฏิบัติเพื่อสร้างวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ อันจะนำไปสู่การจัดทำแผนที่ทางกลยุทธ์ (Strategy Map) ขององค์กร
 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกปฏิบัติการจัดทำแผนที่ทางธุรกิจขององค์กรของท่าน

วิธีการฝึกอบรม   

 • การบรรยาย
 • การฝึกปฏิบัติโดยใช้กรณีศึกษา
 • และนำเสนอผลงาน

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม      

ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน หรือผู้สนใจทั่วไป

จำนวนผู้เข้าอบรม     30 คน

 กำหนดการอบรม     เวลา 9.00 – 16.00 น.

วันที่หนึ่ง

 • แนวคิดระบบการบริหารจัดการสมัยใหม่
 • แนวคิดหลักการเกี่ยวกับ Balanced Scorecard (BSC)
 • กระบวนการจัดทำ BSC
 • แนวทางกำหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objective) ตามแนวคิด BSC
 • Workshop: กรณีศึกษา การกำหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ตามแนวคิด BSC

วันที่สอง

 • แนวทางการกำหนดแผนที่ทางกลยุทธ์ (Strategy Map)
 • Workshop: การกำหนดแผนที่กลยุทธ์
 • หลักการจัดทำดัชนีชี้วัดความสำเร็จของงานระดับองค์กร/ฝ่ายงาน
 • การแปลงกลยุทธ์สู่แผนการปฏิบัติ
 • การกระจายดัชนีชี้วัดสู่ระดับฝ่ายต่างๆ (ฝ่ายงาน)
 • การทบทวนผลและดำเนินการแก้ไขปรับปรุง

พักทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.30-10.45 น. และ 14.30-14.45 น.  พักทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00-13.00 น.

อุปกรณ์ประกอบการอบรม

 1. เครื่อง LCD Projector  1 เครื่อง
 2. กระดานไวท์บอร์ด หรือ Flip Chart และปากกาเคมี  4-5 ชุด

ราคาค่าบริการ

 • วันจันทร์ – ศุกร์ ราคา  50,000  บาท
 • วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์    ราคา  62,500  บาท

หมายเหตุ :

 • ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พัก(ถ้ามี)  และยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม  VAT 7 %
 • สถาบันได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 • สถาบันนำส่งต้นฉบับเอกสารประกอบการฝึกอบรม 1 ชุด เพื่อให้ทางบริษัทสำเนาแจกจ่ายให้กับผู้เข้าร่วมฝึกอบรม

*** ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถลดหย่อนภาษีเงินได้ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน ***

Download รายละเอียดหลักสูตรBSC_L-W (2 วัน)

clip แนะนำหลักสูตร คลิกที่รูป 

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :  คุณขนิษฐา  โทร 02-6195500 ต่อ 586  e-mail: Khanittha@ftpi.or.th