Balanced Scorecard (เครื่องมือแปลงวิสัยทัศน์สู่การปฏิบัติ) 1วัน

Balanced Scorecard   เครื่องมือแปลงวิสัยทัศน์สู่การปฏิบัติ

ในสภาวะการณ์ปัจจุบันที่การแข่งขันทางธุรกิจมีความรุนแรงมากขึ้น องค์กรธุรกิจต่างๆ จึงมีความจำเป็นต้องมีการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ศาสตร์การบริหารเชิงกลยุทธ์ใหม่ๆ จึงเป็นสิ่งที่องค์กรธุรกิจต่างมุ่งแสวงหาเพื่อช่วยในการสร้างศักยภาพในการแข่งขัน แนวคิด Balanced Scorecard ก็เป็นอีกหนึ่งแนวคิดที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน เนื่องจากแนวคิดดังกล่าวจะเป็นเครื่องมือในการแปลงกลยุทธ์ขององค์กรไปสู่การปฏิบัติโดยอาศัยการวัด การประเมิน และการกำหนดตัวชี้วัด (Performance Measurement and Key Performance Indicators)  ซึ่งจะทำให้ผู้บริหารสามารถทราบถึงผลของการตัดสินใจในเชิงกลยุทธ์ นอกจากนี้แนวคิด Balanced Scorecard ยังช่วยให้องค์กรเกิดความสอดคล้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในเชิงกลยุทธ์  และมุ่งเน้นในสิ่งที่มีความสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กรร่วมกัน

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงหลักการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์
 2. เพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจหลักการและแนวคิด Balanced Scorecard
 3. เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปใช้ในทางปฏิบัติเพื่อสร้างวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ อันจะนำไปสู่การจัดทำแผนที่ทางกลยุทธ์ (Strategy Map) ขององค์กร
 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกปฏิบัติการจัดทำแผนที่ทางธุรกิจขององค์กรของท่าน

วิธีการฝึกอบรม             

 • การบรรยาย 
 • การฝึกปฏิบัติโดยใช้กรณีศึกษา
 • และนำเสนอผลงาน

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม      

ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน หรือผู้สนใจทั่วไป       

จำนวนผู้เข้าอบรม           30 คน

กำหนดการอบรม           เวลา 9.00 – 16.00 น.

 • ภาพรวมกรอบแนวคิดระบบการบริหารจัดการสมัยใหม่
 • ประวัติความเป็นมา BSC
 • หลักการ แนวคิดและกระบวนการจัดทำBSC
 • มุมมองภายใต้แนวคิด BSC และการกำหนดวัตถุประสงค์
 • ฝึกปฎิบัติ (Workshop) การกำหนดวัตถุประสงค์

พักทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.30-10.45 น. และ 14.30-14.45 น.   พักทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00-13.00 น.

อุปกรณ์ประกอบการอบรม

 1. เครื่องฉายภาพ LCD Projector 1 เครื่อง
 2. กระดานไวท์บอร์ด หรือ Filp Chart และ ปากกาเคมี 4-5 ชุด

ราคาค่าบริการ

 • วันจันทร์ – ศุกร์      ราคาวันละ   25,000  บาท
 • วันเสาร์ – อาทิตย์  และวันหยุดนักขัตฤกษ์     ราคาวันละ    31,250  บาท

หมายเหตุ :

 • ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทาง  ค่าที่พัก(ถ้ามี)  และยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม  VAT 7 %
 • สถาบันได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย  3%
 • สถาบันนำส่งต้นฉบับเอกสารประกอบการฝึกอบรม  1 ชุด เพื่อให้ทางบริษัทสำเนาแจกจ่ายให้กับผู้เข้าร่วมฝึกอบรม

*** ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถลดหย่อนภาษีเงินได้ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน ***

Download รายละเอียดหลักสูตรBSC _L-W (1 วัน)

clip แนะนำหลักสูตร คลิกที่รูป 

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :  คุณขนิษฐา  โทร 02-6195500 ต่อ 586  e-mail: Khanittha@ftpi.or.th