เทคนิคการวางแผนงานสู่การปฏิบัติ (Action Plan Techniques)

การบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจนั้นผู้บริหารต้องมีการวางกลยุทธ์อย่างถี่ถ้วน เพื่อให้พนักงานมุ่งไปสู่จุดหมายเดียวกัน  ซึ่งการวางแผนงานสู่การปฏิบัติจะเป็นการกำหนดทิศทางไปสู่ความสำเร็จได้อย่างชัดเจน  โดยแผนงานประกอบด้วย  รายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมและการดำเนินงานที่จำเป็น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของงานแต่ละขั้นที่สามารถดำเนินงานได้จริงอย่างสมเหตุสมผล  รวมไปถึงกลวิธีที่ต้องใช้เพื่อให้ได้รับผลลัพธ์สำหรับเป้าหมายแต่ละเป้าหมาย

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ทราบเทคนิคของการวางแผนธุรกิจ
 • เพื่อสามารถนำความรู้ไปใช้ในทางปฏิบัติเพื่อกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ แผนระยะยาว และแผนปฏิบัติขององค์กร
 • เพื่อฝึกปฏิบัติวิธีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมธุรกิจ และการกำหนดกลยุทธ์ไปสู่แผนการปฏิบัติ
 • เพื่อทราบแนวทางการทบทวนเชิงกลยุทธ์

วิธีการฝึกอบรม             การบรรยาย  ฝึกปฏิบัติ และกรณีศึกษา

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม       ผู้บริหารระดับกลาง หัวหน้างาน พนักงาน

จำนวนผู้เข้าอบรม           25-30  คน

กำหนดการอบรม  เวลา 9.00 – 16.00  น.

 • ภาพรวมการวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Plan)
 • แนวคิดการจัดทำแผนปฏิบัติการ
 • การเตรียมตัววางแผน
  • Workshop 1 : กำหนดวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย
 • การทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan)
  • Workshop 2 : กำหนดแผนงานเริ่มต้น จัดทำแผนปฏิบัติการ
 • การนำแผนไปปฏิบัติ
 • การทบทวน ติดตาม และประเมินแผนปฏิบัติการ
 • สรุป และถาม-ตอบ

พักทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.30-10.45 น. และ 14.30-14.45 น.

พักทานอาหารกลางวัน  เวลา 12.00-13.00 น.

อุปกรณ์ประกอบการอบรม

 1. เครื่องฉายภาพ LCD Projector 1 เครื่อง
 2. กระดานไวท์บอร์ด หรือ FLIP CHART + ปากกาเคมี

ราคาค่าบริการ

 • วันจันทร์ – ศุกร์ ราคาวันละ   25,000  บาท
 • วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์   ราคาวันละ    31,250  บาท

หมายเหตุ :

 • ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พัก(ถ้ามี)  และยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม  VAT 7 %
 • สถาบันได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 • สถาบันนำส่งต้นฉบับเอกสารประกอบการฝึกอบรม 1 ชุด เพื่อให้ทางบริษัทสำเนาแจกจ่ายให้กับผู้เข้าร่วมฝึกอบรม

*** ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถลดหย่อนภาษีเงินได้ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน ***

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : โทร 02-6195500 คุณฐิตารีย์ ต่อ 572 (Thitaree@ftpi.or.th)

หรือ คุณขนิษฐา ต่อ 586 (Khanittha@ftpi.or.th)