TQA Overview

หนึ่งในกลยุทธ์ที่จะนำไปสู่เป้าหมายสู่ความเป็นเลิศ และมีความพร้อมด้านการแข่งขัน คือการนำกรอบแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กร ดังนั้น การสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับบุคลากรภายในองค์กร จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องดำเนินการเป็นอันดับแรก เพื่อให้ผู้ประกอบการทราบแนวคิด/แนวทางการบริหารจัดการองค์กรที่ประสบความสำเร็จ อีกทั้งทราบโอกาสในการปรับปรุงการดำเนินงานขององค์กรในปัจจุบันเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์การบริหารจัดการตามแนวทาง TQA ในเบื้องต้น

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อทราบแนวคิดการบริหารจัดการสมัยใหม่
  2. เพื่อทราบแนวทางในการประเมินองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
  3. เพื่อเห็นโอกาสในการปรับปรุงการดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

วิธีการฝึกอบรม            การบรรยาย จากวิทยากรที่ปรึกษา 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม      ผู้บริหาร, ผู้จัดการ, หัวหน้างาน, พนักงาน

 จำนวนผู้เข้าอบรม         40 คน / รุ่น

 กำหนดการอบรม

เวลา กิจกรรม
09.00 –10.30      ความเป็นมาของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ(TQA)
10.45 – 12.00         

แนวคิด หลักการ ค่านิยม ของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ

หมวด 1 การนำองค์กร

หมวด 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์

หมวด 3 การมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด

13.00 – 14.30
เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ

หมวด 4 การวัด วิเคราะห์และการจัดการความรู้

หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล

หมวด 6 การจัดการกระบวนการ

14.45 – 16.00
แนวทางการประเมินหมวด 1-6 ตามหลัก ADLI และหมวด 7 ตามหลัก LeTCI

พักทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.30-10.45 น. และ 14.30-14.45 น.

หมายเหตุ : เนื้อหาการฝึกอบรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ราคาค่าบริการ

  • วันจันทร์ – ศุกร์ ราคาวันละ  25,000  บาท

 หมายเหตุ :

  • ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พัก(ถ้ามี)  และยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม  VAT 7 %
  • สถาบันได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
  • สถาบันนำส่งต้นฉบับเอกสารประกอบการฝึกอบรม 1 ชุด เพื่อให้ทางบริษัทสำเนาแจกจ่ายให้กับผู้เข้าร่วมฝึกอบรม

 *** ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถลดหย่อนภาษีเงินได้ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน ***    

  

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : โทร 02-6195500 คุณฐิตารีย์ ต่อ 572 (Thitaree@ftpi.or.th) 

หรือ คุณขนิษฐา ต่อ 586 (Khanittha@ftpi.or.th)