ตัวชี้วัดความสำเร็จของงาน (Cascading and Aligning KPI to Achieve the Corporate Goal)

Cascading and Aligning KPI to Achieve the Corporate Goal

ตัวชี้วัดความสำเร็จของงาน

ปัจจุบันในองค์กรมีเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และตัวชี้วัดในระดับองค์กร เพื่อผลักดันความสำเร็จขององค์กรในระยะยาวและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน แต่บางองค์กรเผชิญกับความท้าทายในการกระจายเป้าหมายลงสู่การปฏิบัติ (CASCADE) และสร้างความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน (ALIGNMENT) ทั่วทั้งองค์กร ทั้งสู่ระดับฝ่ายงาน และระดับบุคคล

ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการดำเนินการดังกล่าว คือการที่บุคลากรในองค์กรมีความตระหนักว่าความสำเร็จของงานส่วนตนที่รับผิดชอบ (INDIVIDUAL GOALS) จะส่งผลต่อฝ่ายงานและภาพรวมขององค์กร เพราะทุกคนเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของผลลัพธ์ (OUTCOMES / RESULTS) ขององค์กร

หลักสูตร  Cascading and Aligning KPI to Achieve the Corporate Goal : ตัวชี้วัดความสำเร็จของงาน จึงเป็นทางเลือกหนึ่งเพื่อช่วยองค์กรมีแนวทางในการนำตัวชี้วัดระดับองค์กรกระจายลงสู่ระดับฝ่ายงานและระดับบุคคลอย่างสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน โดยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย ทั้งการบรรยาย ตัวอย่าง Workshop และ Coaching

วัตถุประสงค์

 1. พัฒนามุมมองเกี่ยวกับการบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) และระบบการทบทวนผลการดำเนินการขององค์กร (Performance Review System)
 2. เรียนรู้เทคนิคการกระจายตัวชี้วัดระดับองค์กรลงสู่ระดับฝ่ายงานและระดับบุคคลได้อย่างสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร รวมถึงสามารถเชื่อมโยงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ (Role and Responsibility) กับตัวชี้วัดระดับบุคคล
 3. สร้างความเข้าใจแนวคิดการนำตัวชี้วัดความสำเร็จของงานมาใช้ในระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System)

วิธีการฝึกอบรม              การบรรยาย และกิจกรรม  Workshop

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม        ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ ทุกส่วนงาน

จำนวนผู้เข้าอบรม            30 คน/รุ่น

กำหนดการฝึกอบรม         เวลา 9.00 – 16.00 น.

วันที่หนึ่ง

 • บทบาทของผู้บริหารกับความเข้าใจทิศทางขององค์กร
 • แนวคิดการบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) และระบบการทบทวนผลการดำเนินการขององค์กร (Performance Review System)
 • แนวคิดระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System)
 • หลักการกำหนดตัวชี้วัด (Key Performance Indicators: KPI)
 • ตัวชี้วัดระดับองค์กร (งานกลยุทธ์)
  • Workshop : จัดทำ/ทบทวนตัวชี้วัดระดับองค์กร (งานกลยุทธ์)
 • เทคนิคการกระจายตัวชี้วัดระดับองค์กรสู่ระดับฝ่ายงาน

วันที่สอง

 • ตัวชี้วัดระดับฝ่ายงาน (งานกลยุทธ์)
  • Workshop : จัดทำ/ทบทวนตัวชี้วัดฝ่ายงาน (งานกลยุทธ์)
 • ตัวชี้วัดระดับฝ่ายงาน (งานประจำ)
  • Workshop จัดทำตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน (งานประจำ)
 • ตัวชี้วัดระดับบุคคล
 • แนวคิดระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน

พักทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.30-10.45 น. และ 14.30-14.45 น.  พักทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00-13.00 น.

อุปกรณ์ประกอบการอบรม

 1. เครื่อง LCD Projector 1 เครื่อง
 2. กระดานไวท์บอร์ด หรือ Flip Chart และปากกาเคมี  4 ชุด
 3. ป้ายชื่อผู้เข้าอบรม (ติดเสื้อ หรือ ตั้งโต๊ะ)

ราคาค่าบริการ

 • วันจันทร์ – ศุกร์   ราคา  60,000  บาท
 • วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์   ราคา  75,000  บาท

 หมายเหตุ :

 • ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พัก(ถ้ามี)  และยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม  VAT 7 %
 • สถาบันได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 • สถาบันนำส่งต้นฉบับเอกสารประกอบการฝึกอบรม 1 ชุด เพื่อให้ทางองค์กรสำเนาแจกจ่ายให้กับผู้เข้าร่วมฝึกอบรม

*** ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถลดหย่อนภาษีเงินได้ ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน ***     

Download รายละเอียดหลักสูตร KPI 2วัน

clip แนะนำหลักสูตร คลิกที่รูป  

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :  คุณขนิษฐา  โทร 02-6195500 ต่อ 586  e-mail: Khanittha@ftpi.or.th