ทักษะที่จำเป็นสำหรับ Productive Supervisor 1 วัน

           ช่วงเวลาการเปลี่ยนแปลงกลายเป็นเรื่องที่องค์กรต้องเตรียมรับมือกับความท้าทายนี้อยู่ตลอดเวลา  หัวหน้างานเป็นบุคคลสำคัญที่องค์กรคาดหวังในการขับเคลื่อนกับการยกระดับศักยภาพของพนักงานที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล เพื่อ Reskill หรือ Upskill ให้เท่าทันกับเทคโนโลยี เนื่องจากหัวหน้างานเป็นผู้ที่ใกล้ชิดและเข้าใจพนักงานปฏิบัติการมากที่สุด

        ดังนั้น ภาวะผู้นำของหัวหน้าที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลงจึงเป็นเรื่องสำคัญ หลักสูตรนี้จึงได้รวบรวมทักษะที่จำเป็นสำหรับหัวหน้างานทั้งทักษะด้านการบริหารคน (People Management Skills)  และทักษะด้านการปรับปรุงผลิตภาพ (Productivity Improvement Skills) มารวมกันไว้เพื่อตอบโจทย์องค์กรที่มีปรับเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเช่นกัน

วัตถุประสงค์

 • เพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นของหัวหน้างานในการบริหารจัดการคนให้เกิดประสิทธิภาพ
 • เพื่อพัฒนาทักษะการคิดปรับปรุงเชิงผลิตภาพ (Productivity Improvement)

หัวข้ออบรม

 • หัวหน้างานกับการเปลี่ยนแปลงของโลก (Global Trend)
 • บทบาทและหน้าที่ของหัวหน้างานที่องค์กรคาดหวัง
  • การวางแผนงาน
  • การสอนและติดตามงาน
  • การแก้ไขปัญหางาน
  • สรุปผลงาน
 • หัวหน้างานกับการพัฒนาความสามารถของทีมงาน
 • หัวหน้างานกับการเข้าใจและสร้างจูงใจทีมงาน
 • หัวหน้างานกับแนวคิดการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity Concept)

พักทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.30-10.45 น. และ 14.30-14.45 น.

วิธีการอบรม

 • การบรรยายและยกตัวอย่างจากประสบการณ์ของวิทยากร
 • ฝึกปฏิบัติ และกรณีศึกษา
 • การแลกเปลี่ยนปัญหาและประสบการณ์จากผู้เข้าร่วมอบรม

จำนวนผู้เข้าอบรม              25-30 คน/รุ่น

เหมาะสำหรับ

 • หัวหน้างานระดับต้น ระดับกลาง ในองค์กรทั้งภาคผลิต ภาคบริการ ภาคเอกชน และภาครัฐ
 • วิศวกร หรือช่างเทคนิค
 • ผู้ที่เตรียมตัวเป็นหัวหน้างานในอนาคต

วิทยากร        อ.ดุจดาว ดวงเด่น         วิทยากรด้านการบริหารคน การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน

ประสบการณ์ทำงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์  มากกว่า 20 ปี  ในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน

อุปกรณ์ประกอบการอบรม

 • เครื่อง LCD Projector  1 เครื่อง
 • กระดานไวท์บอร์ด หรือ Flip Chart และปากกาเคมี 3-4 ชุด

ราคาค่าบริการ

 • วันจันทร์ – ศุกร์      ราคาวันละ   25,000  บาท
 • วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์     ราคาวันละ   31,250  บาท

หมายเหตุ :

 • ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พัก(ถ้ามี)  และยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม  VAT 7 %
 • สถาบันได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 • สถาบันจัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรมตามจำนวนผู้เข้าร่วมที่ระบุในเอกสารเสนองาน

*** ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถลดหย่อนภาษีเงินได้ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน ***

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : โทร 0 2619 5500 คุณขนิษฐา ต่อ 586 (Khanittha@ftpi.or.th)