เทคนิคการปรับปรุงวิธีการทำงาน ตามแนวทาง TWI (Job Methods TWI) 2 วัน

ในสภาวะเศรษฐกิจถดถอยและการแข่งขันทางธุรกิจอุตสาหกรรมทวีความรุนแรงขึ้น องค์กรที่จะสามารถอยู่รอดได้นั้นจะต้องตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว การดำเนินการปรับปรุงการเพิ่มผลผลิตอย่างต่อเนื่องจะสามารถช่วยให้องค์กรยืนหยัดดำเนินกิจการต่อไปได้อย่างมั่นคง

ภาระหน้าที่สำคัญอย่างหนึ่งของผู้ที่เป็นหัวหน้างานหรือผู้บังคับบัญชาทุกคนต้องเกี่ยวข้องกับการเพิ่มผลผลิตก็คือ การปรับปรุงวิธีการทำงานเพื่อให้องค์กรลดความสูญเสียในทุกรูปแบบในกระบวนการทำงาน ความพยายามในการปรับปรุงแก้ไขวิธีการทำงานให้ดีขึ้นจะทำให้การทำงานมีคุณภาพมากขึ้น ต้นทุนต่างๆ จะลดลง และจะนำมาซึ่งกำไรที่เพิ่มขึ้น  ดังนั้นหัวหน้าทุกคนจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในเทคนิคการปรับปรุงวิธีการทำงานรวมทั้งใช้ความพยายาม เพื่อให้เกิดการปรับปรุงงานอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะเป็นหนทางที่ใช้ในการปรับปรุงการเพิ่มผลผลิตเพื่อความอยู่รอดขององค์กร

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้หัวหน้างานเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการปรับปรุงวิธีการทำงาน
 2. เพื่อให้หัวหน้างานเข้าใจและเกิดทักษะในการปรับปรุงวิธีการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. เพื่อให้หัวหน้างานสามารถนำมาประยุกต์ใช้และปรับปรุงวิธีการทำงานในหน่วยงานได้

วิธีการฝึกอบรม

บรรยายโดยวิทยากรที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์  และฝึกภาคปฏิบัติ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

หัวหน้างาน ผู้บังคับบัญชา ผู้ควบคุมงานที่มีผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นผู้ปฏิบัติงานที่หน้างาน

จำนวนผู้เข้าอบรม           20 คน

กำหนดการอบรม

วันที่หนึ่ง

 • คุณสมบัติ และความรับผิดชอบของหัวหน้างาน
 • ประเภทของหัวหน้างาน
 • หลักการปรับปรุงวิธีการทำงาน
 • การพิจารณาเลือกงานเพื่อการปรับปรุง

วันที่สอง

 • การบันทึกงานด้วยแผนภูมิต่างๆ และการใช้สัญลักษณ์
 • การใช้คำถามเพื่อการปรับปรุงวิธีการทำงาน
 • หลักเกณฑ์ที่ช่วยให้การปรับปรุงงานเกิดผลสำเร็จ
 • สรุป และถาม-ตอบ

พักทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.30-10.45 น. และ 14.30-14.45 น.  พักทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00-13.00 น.

อุปกรณ์ประกอบการอบรม

1.       เครื่อง LCD Projector 1 เครื่อง

2.       กระดานไวท์บอร์ด หรือ Flip Chart และปากกาเคมี  4 ชุด

ราคาค่าบริการ

 • วันจันทร์ – ศุกร์     ราคาวันละ    25,000  บาท
 • วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์     ราคาวันละ     31,250  บาท

หมายเหตุ :

 • ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พัก(ถ้ามี)  และยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม  VAT 7 %
 • สถาบันได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 • สถาบันจัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรมตามจำนวนผู้เข้าร่วมที่ระบุในเอกสารเสนองาน

*** ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถลดหย่อนภาษีเงินได้ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน ***

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : โทร 0 2619 5500 คุณขนิษฐา ต่อ 586 (Khanittha@ftpi.or.th)