เทคนิคการปรับปรุงวิธีการทำงาน ตามแนวทาง TWI (Job Methods TWI) 1 วัน

ในสภาวะเศรษฐกิจถดถอยและการแข่งขันทางธุรกิจอุตสาหกรรมทวีความรุนแรงขึ้น องค์กรที่จะสามารถอยู่รอดได้นั้นจะต้องตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว การดำเนินการปรับปรุงการเพิ่มผลผลิตอย่างต่อเนื่องจะสามารถช่วยให้องค์กรยืนหยัดดำเนินกิจการต่อไปได้อย่างมั่นคง

ภาระหน้าที่สำคัญอย่างหนึ่งของผู้ที่ปฏิบัติงานทุกคนต้องปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ด้วยการเพิ่มผลผลิตก็คือ การปรับปรุงวิธีการทำงานเพื่อให้องค์กรลดความสูญเสียในทุกรูปแบบในกระบวนการทำงาน ความพยายามในการปรับปรุงแก้ไขวิธีการทำงานให้ดีขึ้น  จะทำให้การทำงานมีคุณภาพมากขึ้น ต้นทุนต่างๆ จะลดลง และจะนำมาซึ่งกำไรที่เพิ่มขึ้น  ดังนั้นบุคลากรทุกคนจะต้องมีความรู้  ความเข้าใจในเทคนิคการปรับปรุงวิธีการทำงาน  รวมทั้งใช้ความพยายาม เพื่อให้เกิดการปรับปรุงงานอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะเป็นหนทางที่ใช้ในการปรับปรุงการเพิ่มผลผลิตเพื่อความอยู่รอดขององค์กร

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้พนักงานเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการปรับปรุงวิธีการทำงาน
 2. เพื่อให้พนักงานเข้าใจและเกิดทักษะในการปรับปรุงวิธีการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. เพื่อให้พนักงานสามารถนำมาประยุกต์ใช้และปรับปรุงวิธีการทำงานในหน่วยงานได้

วิธีการฝึกอบรม

 • บรรยาย
 • การฝึกภาคปฏิบัติ (Workshop)

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

 • พนักงาน หัวหน้างาน ผู้บังคับบัญชา

จำนวนผู้เข้าอบรม           30 คน

กำหนดการอบรม

 • แนวคิดการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity)
 • หลักการปรับปรุงวิธีการทำงาน
 • ข้อแนะนำขั้นต้นในการเลือกงานเพื่อปรับปรุง
 • สัญลักษณ์ที่ใช้ในการบันทึกงาน
 • กิจกรรม Workshop
 • หลักการปรับปรุงวิธีการทำงาน (ต่อ)
 • หลักการ E C R S
 • กิจกรรม Workshop
 • สรุป  และ ถาม-ตอบ

พักทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.30-10.45 น. และ 14.30-14.45 น. พักทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00-13.00 น.

อุปกรณ์ประกอบการอบรม

 • เครื่อง LCD Projector   1 เครื่อง
 • กระดานไวท์บอร์ด หรือ Flip Chart และปากกาเคมี  4 ชุด

ราคาค่าบริการ

 • วันจันทร์ – ศุกร์    ราคาวันละ    25,000  บาท
 • วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์    ราคาวันละ    31,250  บาท

 หมายเหตุ :

 • ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พัก(ถ้ามี)  และยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม  VAT 7 %
 • สถาบันได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 • สถาบันจัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรมตามจำนวนผู้เข้าร่วมที่ระบุในเอกสารเสนองาน

*** ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถลดหย่อนภาษีเงินได้ ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน ***

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : โทร 0 2619 5500 คุณขนิษฐา ต่อ 586 (Khanittha@ftpi.or.th)