การสอนงานอย่างมีประสิทธิผล ตามแนวทาง TWI (Job Instruction) 2 วัน

การทำงานของพนักงานที่เกิดความผิดพลาด เกิดอุบัติเหตุ มาจากหลายสาเหตุด้วยกัน สาเหตุหนึ่งที่สำคัญ คือการไม่ได้รับการสอนงานและการแนะนำงานอย่างถูกต้องจากหัวหน้างาน   หัวหน้างานที่ไม่รู้จักวิธีการสอนงานที่ดี  ขาดหลักจิตวิทยาในการสอนงาน  อาจทำให้เกิดความตึงเครียด  เกิดความสัมพันธ์ที่ไม่ดีระหว่างหัวหน้างานกับลูกน้อง และไม่สามารถผลิตงานที่มีคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ ดังนั้นการสอนงานที่ดีจะต้องถูกต้อง สมบูรณ์ ชัดเจน  ส่งผลให้ลูกน้องสามารถทำงานได้โดยเกิดความผิดพลาดน้อยที่สุดและบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ความรู้และทักษะในการสอนงานเป็นสิ่งจำเป็นที่หัวหน้างานต้องมี รวมไปถึงการวางแผน จัดทำแผนฝึกอบรมให้กับลูกน้อง เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นการสร้างคนได้อย่างมีประสิทธิผล

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้หัวหน้างานได้รับความรู้และทักษะในการสอนงานที่ถูกต้อง ครบถ้วน
 2. เพื่อให้หัวหน้างานสามารถจัดทำแผนการสอนงานและการซอยงาน เพื่อพัฒนาพนักงาน ภายใต้การบังคับบัญชาได้
 3. เพื่อให้หัวหน้างานสามารถสอนงานอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์
 4. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

วิธีการฝึกอบรม

บรรยายโดยวิทยากรที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์  และการฝึกภาคปฏิบัติ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

 • หัวหน้างาน ผู้บังคับบัญชา ผู้ควบคุมงานที่มีผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นผู้ปฏิบัติงานที่หน้างาน
 • ส่งประวัติผู้เข้าอบรมพร้อมรายละเอียดของงาน

จำนวนผู้เข้าอบรม           15  คน

การเตรียมตัว

 1. ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องเตรียมนำงานที่รับผิดชอบมาสาธิตระหว่างการอบรมตั้งแต่วันแรกจำนวน 2 ชุด โดยงานนั้นต้อง
  • ใช้เวลาในการสาธิตไม่เกิน 10 นาที
 • ต้องนำวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้จริงมาด้วย (ไม่ควรเลือกงานที่ต้องใช้เครื่องจักรที่ไม่สามารถยกมาได้)

ตัวอย่างงาน   การติดฉลากบนขวดพลาสติก  ผู้เข้าอบรมต้องนำขวดพลาสติก ฉลากพลาสติก และแสดงวิธีการ ขั้นตอนการติดฉลาก

 1. ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องเข้าฝึกอบรมครบตามวันและเวลาที่กำหนด (100%)

กำหนดการอบรม

วันที่หนึ่ง

 • คุณสมบัติของหัวหน้างาน
 • ปัญหาในการสอนงาน
 • ตารางการฝึกอบรมและการฝึกปฏิบัติ
 • การสอนงานแบบต่าง ๆ
 • หลักการสอนงานตามแนวทาง TWI
 • การฝึกปฏิบัติการสอนงาน
 • การซอยงาน และการฝึกปฏิบัติ
 • การเตรียมความพร้อมก่อนการสอนงาน

วันที่สอง

 • การสอนงานที่มีลักษณะพิเศษ
  • การสอนงานที่ใช้เวลานาน
  • การสอนงานที่ใช้ความรู้สึก
  • การสอนงานในที่ที่มีเสียงรบกวน
  • การสอนงานที่ยาก
 • การฝึกปฏิบัติการสอนงาน ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องเตรียมนำงานที่รับผิดชอบมาสาธิต
 • บทสรุป

พักทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.30-10.45 น. และ 14.30-14.45 น. พักทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00-13.00 น.

อุปกรณ์ประกอบการอบรม

 • เครื่อง LCD Projector  1 เครื่อง
 • กระดานไวท์บอร์ด หรือ Flip Chart และปากกาเคมี  4 ชุด
 • จัดโต๊ะเป็นกลุ่ม  4 กลุ่ม
 • ป้ายชื่อผู้เข้าอบรม (ติดเสื้อ หรือ ตั้งโต๊ะ)

  ราคาค่าบริการ

 • วันจันทร์ – ศุกร์      ราคาวันละ     25,000  บาท
 • วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์     ราคาวันละ      31,250  บาท

หมายเหตุ :

 • ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พัก(ถ้ามี)  และยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม  VAT 7 %
 • สถาบันได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 • สถาบันจัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรมตามจำนวนผู้เข้าร่วมที่ระบุในเอกสารเสนองาน

*** ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถลดหย่อนภาษีเงินได้ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน ***

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : โทร 0 2619 5500 คุณขนิษฐา ต่อ 586 (Khanittha@ftpi.or.th)