การสร้างสัมพันธภาพในงาน (Job Relations TWI) 2 วัน

ปัจจุบันปัญหาที่เกิดขึ้นในภาคอุตสาหกรรม คือ พนักงานในองค์การเกิดการต่อต้าน สาเหตุเพราะความไม่เข้าใจกันระหว่างพนักงาน หัวหน้างานมีส่วนสำคัญที่จะทำให้การบริหารในหน่วยงานเป็นไปอย่างราบรื่น ในการประสานความเข้าใจ การสร้างสัมพันธภาพที่ดีในการทำงาน ทำให้งาน  เดินไปอย่างไม่เกิดปัญหา ความบาดหมางที่เคยเกิดขึ้นจะลดลง ทำให้บริษัทไม่ต้องเสียเงินเสียเวลา ในการส่งคนเหล่านี้ออกไปอบรมหาความรู้และทักษะในการสร้างสัมพันธภาพที่ดีในการทำงาน และสามารถให้ความรู้กับผู้ใต้บังคับบัญชาของตน อันจะส่งผลต่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อหน่วยงานต่อไปในอนาคต

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้หัวหน้างานที่เข้ารับการอบรมได้รับความรู้และทักษะในการเป็นผู้นำ
 2. เพื่อให้หัวหน้างานสามารถเข้าใจความแตกต่างของแต่ละบุคคล รากฐานของสัมพันธภาพที่ดีและวิธีการจัดการกับปัญหาที่ถูกต้องเชื่อถือได้
 3. เพื่อให้หัวหน้างานสามารถใช้หลักการในการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้อง อันจะนำมาซึ่งสัมพันธภาพที่ดีระหว่างหัวหน้างานและลูกน้อง รวมทั้งผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง

วิธีการฝึกอบรม

บรรยายโดยวิทยากรที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์   และ การฝึกภาคปฏิบัติ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

 • หัวหน้างาน ผู้บังคับบัญชา ผู้ควบคุมงานที่มีผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นผู้ปฏิบัติงานที่หน้างาน
 • ส่งประวัติผู้เข้าอบรมพร้อมรายละเอียดของงาน

จำนวนผู้เข้าอบรม           20 คน

กำหนดการอบรม

วันที่หนึ่ง

 • คุณสมบัติและความรับผิดชอบของหัวหน้างาน
 • ความหวังในการทำงานและความแตกต่างเฉพาะบุคคล
 • รากฐานของสัมพันธภาพที่ดี
 • ปัญหาของหัวหน้างานและปัญหาประเภทต่าง ๆ
 • กรณีศึกษา
 • หลัก 4 ขั้นในการแก้ไขปัญหา
  • ขั้นที่ 1 ความสำคัญของการค้นหาข้อเท็จจริง และกรณีศึกษา
  • วิธีที่จะได้รับความคิดเห็นและความรู้สึก

วันที่สอง

 • ทบทวนความรู้
  • ขั้นที่ 2 การเปรียบเทียบข้อเท็จจริงและการตัดสินใจ และกรณีศึกษา
  • ฝึกพิจารณาปัญหาและแก้ไข
  • ขั้นที่ 3 ดำเนินการแก้ไขและตรวจสอบผลกระทบจากการเปลี่ยนแแปลง และ กรณีศึกษา
  • ฝึกพิจารณาปัญหาและแก้ไข
  • ขั้นที่ 4 ความสัมพันธ์ของหัวหน้างานในงานซึ่งเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่น
  • ฝึกพิจารณาปัญหาและแก้ไข
 • ความสัมพันธ์ของหัวหน้างานที่มีกับผู้อื่น
 • ประโยชน์ในการใช้สัมพันธภาพในงาน

พักทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.30-10.45 น. และ 14.30-14.45 น. พักทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00-13.00 น.

อุปกรณ์ประกอบการอบรม

 • เครื่อง LCD Projector 1 เครื่อง
 • กระดานไวท์บอร์ด หรือ แผ่น Flip chart และปากกาเคมี  4 ชุด
 • จัดโต๊ะแบบยูเชฟ (U Shape)    4 กลุ่ม
 • ป้ายชื่อผู้เข้าอบรม (ติดเสื้อ หรือ ตั้งโต๊ะ)

ราคาค่าบริการ

 • วันจันทร์ – ศุกร์        ราคาวันละ    25,000  บาท
 • วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์      ราคาวันละ    31,250  บาท

หมายเหตุ :

 • ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พัก(ถ้ามี)  และยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม  VAT 7 %
 • สถาบันได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 • สถาบันจัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรมตามจำนวนผู้เข้าร่วมที่ระบุในเอกสารเสนองาน

*** ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถลดหย่อนภาษีเงินได้ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน ***

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : โทร 0 2619 5500 คุณขนิษฐา ต่อ 586 (Khanittha@ftpi.or.th)