การเป็นวิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer)

ทุกองค์กรมีคนที่มีประสบการณ์และคนเก่ง (Talents / Key Mans) จำนวนมาก ซึ่งองค์กรคาดหวังว่าความเก่ง ความเชี่ยวชาญเหล่านั้นน่าจะถูกนำมาถ่ายทอดให้คนรุ่นต่อๆ ไป แนวทางหนึ่ง ที่หลายองค์กรนิยมคือการสร้างวิทยากรภายใน (Internal Trainer) เนื่องจากบางเรื่องเป็นความรู้เฉพาะทางขององค์กรที่ไม่สามารถหาจากภายนอกได้ จึงต้องใช้คนภายในหน่วยงานเป็นผู้ถ่ายทอดกันเอง ในทางปฏิบัติมักพบปัญหาว่าคนที่มีประสบการณ์และคนเก่งเหล่านั้น มีองค์ความรู้ดีมาก        แต่ขาดความรู้ ความเข้าใจและเทคนิควิธีการถ่ายทอดที่ดี เช่น ไม่รู้จะอธิบายอะไร อธิบายไม่น่าฟัง สอนไม่ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมาย เป็นต้น

หลักสูตร “วิทยากรมืออาชีพ (Train the Trainer)” จะช่วยเพิ่มความรู้ที่ถูกต้องและพัฒนาทักษะของการเป็นวิทยากร ในการวางแผนการสอน การเตรียมการที่ถูกต้องอย่างเป็นระบบ เทคนิคการถ่ายทอดความรู้อย่างชัดเจนและตรงประเด็น รวมถึงพัฒนาบุคลิกภาพให้น่าเชื่อถือเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์โดยตรงที่พร้อมจะถ่ายทอดและเป็นพี่เลี้ยงในการให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในหลักการของเป็นวิทยากรอย่างมืออาชีพ
 2. เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพของการเป็นวิทยากรให้เป็นที่น่าเชื่อถือ
 3. เพื่อพัฒนาทักษะและเทคนิคในการนำเสนอให้น่าสนใจ
 4. สามารถประยุกต์ใช้หลักการ และทักษะการเป็นวิทยากรเพื่อถ่ายทอดความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการฝึกอบรม

 • เรียนรู้หลักการ ทฤษฎี และเทคนิคต่าง ผ่านการบรรยาและทำกิจกรรมกลุ่ม ตามกระบวนการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning)
 • แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ระดมสมอง
 • ฝึกปฏิบัติ พร้อมให้คำแนะนำจากผู้ร่วมอบรมและวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญโดยตรง

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

บุคคลที่ได้รับมอบหมายให้เป็นวิทยากร หรือมีความต้องการที่จะเป็นวิทยากร

จำนวนผู้เข้าอบรม              12 คน/รุ่น

กำหนดการอบรม  เวลาอบรม  9:00 – 16:00 น.

วันที่หนึ่ง  

 • ความสำคัญของการฝึกอบรมและวิทยากร
 • บุคลิกภาพของวิทยากร
 • เทคนิคการจัดทำ Slide ให้น่าสนใจ
 • Workshop: ฝึกปฏิบัติทำ Slide
 • การวางแผนการฝึกอบรม
 • Workshop: ฝึกปฏิบัติการวางแผนการสอน

วันที่สอง

 • ฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากรเป็นรายบุคคล โดย
  • เตรียมเรื่องที่ผู้เข้ารับการอบรมมีความเชี่ยวชาญที่สุด
  • จัดทำเนื้อหาเป็น Slide PowerPoint ประมาณ 10-15 Slides
  • ระยะเวลานำเสนอประมาณ 10 นาที/คน
พักทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.30-10.45 น. และ 14.30 – 14.45 น.   พักทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00-13.00 น.

อุปกรณ์ประกอบการอบรม

 • เครื่อง LCD Projector 1 เครื่อง
 • กระดานไวท์บอร์ด หรือ Flip chart  และปากกาเคมี  3-4 ชุด
 • จัดโต๊ะเป็นรูปตัว U
 • ป้ายชื่อผู้เข้าอบรม (ติดเสื้อ หรือ ตั้งโต๊ะ)

ราคาค่าบริการ

 • วันจันทร์ – ศุกร์      ราคา  70,000  บาท/รุ่น
 • วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์     ราคา  87,500  บาท/รุ่น

หมายเหตุ :

 • ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พัก(ถ้ามี)  และยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม  VAT 7 %
 • สถาบันได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 • สถาบันจัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรมตามจำนวนผู้เข้าร่วมที่ระบุในเอกสารเสนองาน

*** ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถลดหย่อนภาษีเงินได้ ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน ***

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : โทร 0 2619 5500 คุณขนิษฐา ต่อ 586 (Khanittha@ftpi.or.th)