การผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing)

“การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันต้องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรง ต้นทุนการผลิตปรับตัวสูงขึ้น ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในเรื่องความต้องการของลูกค้า และวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์สั้นลง ส่งผลให้ธุรกิจต้องปรับตัวเพื่อรองรับสภาพดังกล่าว สิ่งที่บริษัทจำเป็นต้องดาเนินการก็คือการปรับองค์กรโดยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ลดต้นทุนในการดาเนินงาน และสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้แก่ ความไม่แน่นอนของความต้องการสินค้าและบริการของลูกค้า ความไม่แน่นอนของกระบวนการผลิต และความไม่แน่นอนของเวลาในการจัดส่งชิ้นส่วนของผู้จัดส่ง ด้วยเหตุนี้การนำเอาระบบการผลิตแบบลีนซึ่งสามารถลดต้นทุนการผลิต รองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ และลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นตลอดกระบวนการทำงานตั้งแต่การออกแบบ การจัดส่งวัตถุดิบชิ้นส่วนโดยผู้จัดส่ง การบริหารพัสดุคงคลัง การผลิต จนกระทั่งการจัดจำหน่ายสินค้า และบริการให้แก่ลูกค้ามาประยุกต์ใช้ด้วยการวิเคราะห์คุณค่าของกระบวนการจึงเป็นสิ่งที่มีความสาคัญอย่างยิ่ง”

วัตถุประสงค์ : 

  1. เพื่อให้บุคลากรในระดับต่างๆ เข้าใจถึงแนวคิด และหลักการของการผลิตแบบลีน
  2. เพื่อให้บุคลากรสามารถวิเคราะห์ สรุปปัญหา กาหนดจุดปรับปรุง และวางแผนปรับปรุงเพื่อสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
  3. เพื่อให้บุคลากรสามารถกาหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายในการปรับปรุงได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนสามารถดาเนินการปรับปรุงกระบวนการตามแนวทางของการผลิตแบบลีน

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม  : 

ผู้บริหาร หัวหน้างาน วิศวกร และผู้สนใจทั่วไป

 วิธีการฝึกอบรม : 

  • การบรรยายจากวิทยากรที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาแนะนำการปรับปรุงกระบวนการโดยใช้แนวคิดของระบบการผลิตแบบลีนอย่างต่อเนื่อง
  • การบรรยายเทคนิคต่างๆ การฝึกภาคปฏิบัติ และกรณีศึกษา

จำนวนผู้เข้าอบรม : 

30 คน

หัวข้อการอบรม : 

1.วิวัฒนาการและแนวคิดพื้นฐานของการผลิตแบบลีน
     • จาก Craft Production สู่ Mass Production และ Lean Manufacturing
     • คิดอย่างลีน (Lean Thinking) รวมถึงหลัก 5 ประการของลีน
2.คุณค่าและความสูญเปล่า
     • ความหมายและแนวทางการระบุคุณค่า (Values)
     • ความหมายและแนวทางการระบุความสูญเปล่า (Wastes)
3.การสำรวจกระบวนการสร้างคุณค่าในปัจจุบันด้วย Current State VSM
    • ความหมายและวัตถุประสงค์ในการจัดทำแผนภาพกระแสคุณค่าแสดงสภาพปัจจุบัน (Current State Value Stream Mapping)
    • สัญลักษณ์ต่างๆ และแนวทางการจัดทาแผนภาพกระแสคุณค่า
4.เครื่องมือและเทคนิคต่างๆ ของลีน
   • การพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรมพนักงาน การพัฒนาความชานาญในงาน
   • การจัดการสถานที่ทำงาน เช่น การจัดผังสถานที่ทำงาน กิจกรรม 5ส
   • การประกันคุณภาพด้วยหลักการ Built-in Quality เช่น Poka Yoke, Visual Control
   • การจัดการเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ เช่นหลักการ Quick Changeover, SM, OEE
   • การควบคุมการผลิต โดยใช้ Takt Time, Pull System, Load Leveling (Heijunka)
5. การวางแผนพัฒนากระบวนการสร้างคุณค่าด้วย Future State VSM
   • หลักการวางแผนปรับปรุงกระบวนการสร้างคุณค่า
   • การสร้างระบบดึง (Pull System)
6. การขับเคลื่อนกระแสคุณค่า
   • การออกแบบและใช้งานระบบคัมบัง (Kanban)
7. การสร้างคุณค่าและกำจัดความสูญเปล่าอย่างต่อเนื่อง
   • นวัตกรรม (Kaikaku) และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Kaizen)

 

 

ราคาค่าบริการ :

  • วันจันทร์ – ศุกร์                                  ราคาวันละ    30,000    บาท
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์    ราคาวันละ    37,500    บาท

หมายเหตุ :

  1. ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พัก(ถ้ามี) และยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 %
  2. สถาบันได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
  3.  สถาบันจัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรมตามจำนวนผู้เข้าร่วมที่ระบุในเอกสารเสนองาน

*** ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถลดหย่อนภาษีเงินได้ ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน *** 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : โทร 0 2619 5500 คุณศาตพร ต่อ 585 (saataporn@ftpi.or.th)