การบริการที่เหนือชั้น

การบริการเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความสามารถการแข่งขัน การสร้างความผูกพันกับลูกค้าให้อยู่กับองค์กรได้นาน จึงต้องมุ่งเน้นด้านการบริการของบุคลากร จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทราบลักษณะที่สำคัญของลูกค้า หรือกลุ่มเป้าหมายขององค์กร เพื่อสามารถให้บริการได้อย่างเหนือความคาดหวัง โดยการบริการที่ดี จะต้องมุ่งเน้นตั้งแต่การสร้างทัศนคติเชิงบวก บุคลิกภาพ การสื่อสาร เทคนิคการเข้าพบลูกค้า การรับโทรศัพท์ และการรับเรื่องลูกค้าร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ

หลักสูตรนี้จะทำให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการบริการ ได้มีการพัฒนาทั้งด้านทัศนคติ เทคนิคการบริการที่จะทำให้ลูกค้าเกิดความผูกพันกับองค์กร (Customer Engagement) โดยมุ่งเน้นภาคปฏิบัติ เพื่อสามารถนำไปขยายผลต่อไปได้

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้เข้าใจเรื่อง “ลูกค้า”ขององค์กรเป็นสำคัญ
 2. เพื่อให้เกิดความตระหนัก และสร้างจิตสำนึกการบริการให้กับลูกค้า
 3. เพื่อให้ทราบแนวทาง เทคนิคการบริการ การรับโทรศัพท์ การสื่อสาร และการเข้าถึงลูกค้า

วิธีการฝึกอบรม

 • การบรรยาย จากวิทยากรที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์ และทำกิจกรรมกลุ่ม

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

 • หัวหน้าแผนก หรือ เจ้าหน้าที่ในแต่ละหน่วยงานในองค์กรที่ต้องติดต่อประสานงานกัน

หัวข้อการอบรม

เวลา กิจกรรม
09.00–12.00
 • ความสำคัญคุณภาพงานบริการ
 • ลูกค้าคือใคร
 • กิจกรรมกลุ่ม การบริการที่ดี
 • การบริการที่มีคุณภาพ
 • ความคาดหวังลูกค้า
 • ความต้องการลูกค้า
 • ทฤษฎีสามเหลี่ยมแห่งการบริการเป็นเลิศ
13.00–16.00
 • การสร้างทัศนคติที่ดี
 • กิจกรรม ประเมินตนเอง
 • กิจกรรม การสร้างทัศนคติเชิงบวก
 • เทคนิคการให้บริการ
 • การสื่อสาร
 • เทคนิคการเผชิญหน้ากับลูกค้า
 • กิจกรรมกลุ่ม Role play
 • สรุป
 • Q & A

หมายเหตุ : พัก Break ช่วงเช้า (10:30-10:45 น.)  กลางวัน (12:00-13:00 น.)  พัก Break ช่วงบ่าย (14:30-14:45 น.)

ราคาค่าบริการ

 • วันจันทร์ – ศุกร์ ราคา 25,000 บาท / วัน
 • วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ราคา 31,250 บาท / วัน

*** ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถลดหย่อนภาษีเงินได้ ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน ***

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : โทร 0 2619 5500 คุณวัชชิระ ต่อ 571 (watchira@ftpi.or.th)