ความรับผิดชอบต่อสังคมตาม ISO 26000 (Social Responsibility Style ISO 26000)

          จากพัฒนาการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ได้เริ่มพัฒนาจากจุดเริ่มต้น คือการบริจาคสิ่งของต่างๆ หรือความช่วยเหลือต่างๆ ให้กับชุมชนและสังคม ไปจนถึงการขยายมุมมองของความรับผิดชอบต่อสังคม ออกไปในอีกหลากหลายประเด็น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) สิทธิมนุษยชน สิ่งแวดล้อม แรงงาน และผู้บริโภค โดยมีการกำหนดหลักเกณฑ์ของการจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม (SR Reporting) ในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการกำหนดดัชนีชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินการ  จึงมาถึงการประกาศใช้มาตรฐานสากลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม  ISO 26000 (Social Responsibility) เพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับองค์กรต่าง ๆ ในการพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์กร  การสานสัมพันธ์องค์กรกับผู้มีส่วนได้เสีย สร้างความน่าเชื่อถือ และความเป็นธรรมของธุรกรรมต่างๆ และสร้างสรรค์ให้เกิดนวัตกรรมขึ้นในองค์กร

วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างความเข้าใจในข้อกำหนด และแนวทางการนำไปปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้ขององค์กรเป็นแนวทางในการปรับปรุงผลการดำเนินงานขององค์กร เป็นแนวทางการกำหนดกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ

วิธีการฝึกอบรม

 • บรรยาย ยกตัวอย่าง กิจกรรมกลุ่ม เน้นความเข้าใจในข้อกำหนด และแนวทางการนำไปใช้

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

 • ผู้บริหารระดับกลาง และระดับสูง
 • ทีมงานสนับสนุนการปฏิบัติงาน

หัวข้อการอบรม

เวลา กิจกรรม
09.00–12.00
 • ความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) คืออะไร
 • คำศัพท์ และนิยาม
 • ความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
 • 7 หลักการที่สำคัญและแนวทางการนำไปปฏิบัติ
13.00–16.00
 • แนวทางการบูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคมในองค์กร
 • ตัวอย่างกรณีศึกษา / กิจกรรมกลุ่ม
 • Q & A

หมายเหตุ : พัก Break ช่วงเช้า (10:30-10:45 น.)  พักรับประทานอาหารกลางวัน (12:00-13:00 น.) 
พัก Break ช่วงบ่าย (14:30-14:45 น.)

ราคาค่าบริการ

 • วันจันทร์ – ศุกร์ ราคา 25,000 บาท / วัน
 • วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ราคา 31,250 บาท/วัน

*** ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถลดหย่อนภาษีเงินได้ ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน ***

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : โทร 0 2619 5500 คุณวัชชิระ ต่อ 571 (Watchira@ftpi.or.th)