ข้อกำหนดระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018 (ISO 45001:2018 Occupational Health and Safety Management Systems Requirements)

          ด้วยความตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุมจัดการกับอันตรายในการทำงานที่อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บและเจ็บป่วยต่อผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในสถานที่ทำงานขององค์กรอย่างเป็นระบบ หลาย ๆ องค์กรได้มีการนำระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลมาประยุกต์ใช้ในองค์กร เช่น OHSAS 18001 มอก. 18001 เป็นต้น  ณ ปัจจุบันองค์กร ISO ได้ออกมาตรฐาน ISO 45001:2018 – Occupational Health and Safety Management Systems  ที่ถือได้ว่าเป็นระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่องค์กรสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการความปลอดภัยในการทำงานแบบบูรณาการเข้ากับระบบมาตรฐานอื่น ๆ ที่องค์กร ISO ได้ออกมา เช่น มาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001, ISO 22301 เป็นต้น ได้มีประสิทธิภาพขึ้น  ดังนั้นการศึกษาและการทำความเข้าใจถึงแนวคิดพื้นฐานและประเด็นในข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 45001:2018 จะทำให้องค์กรมีความเข้าใจในการนำมาตรฐานไปประยุกต์ใช้เพื่อการปรับปรุง/พัฒนาระบบการทำงานในองค์กรแบบบูรณาการได้อย่างมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์

  • เพื่อทราบและเข้าใจถึงระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามข้อกำหนดในมาตรฐาน ISO 45001:2018
  • สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัยตามมาตรฐาน ISO 45001 : 2018 ในองค์กรได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผล

หัวข้อการอบรม

• ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 45001 : 2018
• ข้อกำหนดและแนวทางการประยุกต์ใช้ข้อกำหนดข้อที่ 4 – ข้อที่ 6 ในมาตรฐาน ISO 45001 : 2018
• สรุปภาพรวมการพัฒนาระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐาน ISO 45001 : 2018

หมายเหตุ : พัก Break ช่วงเช้า (10:30-10:45 น.)  กลางวัน (12:00-13:00 น.)  พัก Break ช่วงบ่าย (14:30-14:45 น.)

ราคาค่าบริการ

  • วันจันทร์ – ศุกร์ ราคา 25,000 บาท / วัน
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ราคา 31,250 บาท / วัน

*** ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถลดหย่อนภาษีเงินได้ ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน ***

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : โทร 0 2619 5500 คุณวัชชิระ ต่อ 571 (Watchira@ftpi.or.th)