ข้อกำหนด ISO 9001:2015 & IATF 16949:2016 (ISO 9001:2015 & IATF 16949:2016 Requirement)

เนื่องจากการแข่งขันที่สูงมากของอุตสาหกรรมยานยนต์ในยุคปัจจุบันซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทวีคูณ  ทำให้ผู้ประกอบการยานยนต์ทั่วโลกต้องมีการพัฒนาศักยภาพของตนเอง โดยการประยุกต์ใช้มาตรฐาน ISO 9001:2016 ซึ่งจัดทำโดย International Organization for Standardization ควบคู่กับ IATF 16949:2016 ซึ่งจัดทำโดย International Automotive Task Force  เพื่อเพิ่มขีดสามารถแข่งขันขององค์กรให้สูงขึ้น

เป้าหมายหลักของข้อกำหนดของ ISO 9001:2015 และ IATF 16949:2016 คือ การพัฒนาระบบบริหารคุณภาพเชิงกลยุทธ์ บนพื้นฐานของการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงบริบทภายในและภายนอกองค์กร และความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และนำมากำหนดแนวทางการบริหารงานที่มุ่งเน้นการป้องกันความเสี่ยง ลดความผันแปร และความสูญเสียที่เกิดขึ้น และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้ทราบแนวคิดหลักของระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 & IATF 16949:2016
  • เพื่อให้เข้าใจโครงสร้างและข้อกำหนดของระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 & IATF 16949:2016
  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำระบบบริหารคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

วิธีการฝึกอบรม

  • การบรรยายโดยวิทยากรที่ปรึกษาจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ที่มีประสบการณ์ในการอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำในระบบ ISO/TS 16949:2009

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

  • หลักสูตรนี้ สำหรับบริษัทซัพพลายเออร์กลุ่มยานยนต์

หัวข้อการอบรม

เวลา กิจกรรม

09.00 – 12.00


• แนวคิดพื้นฐาน Process Approach และ Risk-based Thinking
• ข้อกำหนด ISO 9001:2015 & IATF 16949:2016
             • บริบทขององค์กร
             • ภาวะผู้นำ
             • การวางแผน
13.00 – 16.00


• ข้อกำหนด ISO 9001:2015 & IATF 16949:2016 (ต่อ)
             • การสนับสนุน
             • การปฏิบัติการ
             • การประเมินสมรรถนะ
             • การปรับปรุง

หมายเหตุ : พัก Break ช่วงเช้า (10:30-10:45 น.)  พักกลางวัน (12:00-13:00 น.) พัก Break ช่วงบ่าย (14:30-14:45 น.)

ราคาค่าบริการ

  • วันจันทร์ – ศุกร์ ราคา 25,000 บาท / วัน
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ราคา 31,250 บาท / วัน

*** ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถลดหย่อนภาษีเงินได้ ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน ***

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : โทร 0 2619 5500 คุณวัชชิระ ต่อ 571 (Watchira@ftpi.or.th)