การสร้างโมเดลธุรกิจ (Business Model Canvas)

Are you future ready?  What is your New Business Model?

โลกที่ไม่เหมือนเดิม โมเดลธุรกิจย่อมต้องเปลี่ยนไป องค์กรต้องหาทิศทางใหม่ ปรับโมเดลธุรกิจใหม่ เพื่อตอบโจทย์อนาคต ต้องตอบให้ได้ว่ารูปแบบธุรกิจปัจจุบันและอนาคตของเรานั้น ใครคือลูกค้าของเรา อะไรคือสินค้าหรือบริการที่สร้างคุณค่าหรือตอบความต้องการของลูกค้า ด้วยระบบและวิธีการอย่างไร ที่สร้างผลกำไรให้กับธุรกิจ รวมทั้งต้องหาวิธีสู่การเปลี่ยนแปลง ออกแบบโมเดลธุรกิจใหม่ ที่เหมาะสมกับบริบทการแข่งขันขององค์กร ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์การสร้างเติบโตขององค์กรในยุคปัจจุบัน

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้ทราบผู้เข้าอบรมมีความรู้และความเข้าใจแนวคิดและกระบวนการสร้างโมเดลธุรกิจ
  • สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบโมเดลธุรกิจและปรับเปลี่ยนโมเดลธุรกิจให้สามารถตอบความต้องการลูกค้า

วิธีการฝึกอบรม

  • การบรรยายจากวิทยากรที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาแนะนำในด้านการจัดการนวัตกรรม และการบริหารคุณภาพในหน่วยงานต่างๆ จากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
  • การฝึกปฏิบัติ และนำเสนอผลงาน

หัวข้อการอบรม

เวลา กิจกรรม

09.00 – 12.00


• แนวคิดและแนวทางการสร้างโมเดลธุรกิจในยุคปัจจุบัน
• หลักการจัดทำโมเดลธุรกิจ
             • กลุ่มลูกค้า                           • ความสัมพันธ์กับลูกค้า                    • กิจกรรมหลัก
             • การเสนอคุณค่า                    • กระแสรายได้                               • พันธมิตรหลัก
             • ช่องทาง                             • ทรัพยากรหลัก                              • โครงสร้างต้นทุน
  • กระบวนการออกแบบโมเดลธุรกิจ
13.00 – 16.00 • Workshop: การจัดทำโมเดลธุรกิจ (Business Model Canvas)

 

 

หมายเหตุ : พัก Break ช่วงเช้า (10:30-10:45 น.)  พักกลางวัน (12:00-13:00 น.) พัก Break ช่วงบ่าย (14:30-14:45 น.)

ราคาค่าบริการ

  • วันจันทร์ – ศุกร์ ราคา 25,000 บาท / วัน
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ราคา 31,250 บาท / วัน

*** ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถลดหย่อนภาษีเงินได้ ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน ***

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : โทร 02-6195500 คุณฐิตารีย์ ต่อ 572 (Thitaree@ftpi.or.th)

หรือ คุณขนิษฐา ต่อ 586 (Khanittha@ftpi.or.th)