การสร้างจิตสำนึกการบริหารคุณภาพ (Quality Awareness)

คุณภาพในที่นี้เกี่ยวข้องกับการจัดการกิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และบริการ เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจ (Customer Satisfaction) ไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรมการผลิต หรือการบริการ โดยไม่คำนึงถึงขนาดองค์กร เทคโนโลยี ความซับซ้อนของกระบวนการผลิตและบริการ ฯลฯ การสร้างจิตสำนึกการบริหารคุณภาพเป็นการมุ่งเน้นงานปรับปรุงกระบวนการ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continual Improvement) และสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบและตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างคุณภาพในงานผลิตและบริการและใช้คุณภาพเป็นปัจจัยในการแข่งขัน เพื่อความอยู่รอดของกิจการในยุคโลกาภิวัฒน์
  2. ทราบวิวัฒนาการของการบริหารคุณภาพ เพื่อเป็นพื้นฐานสู่การศึกษาระบบ ISO 9001:2015 และประยุกต์ใช้ในการผลิตและบริการต่อไป

วิธีการฝึกอบรม

การบรรยายโดยวิทยากรที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาแนะนาด้านระบบบริหารคุณภาพ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

ทุกคนที่สนใจโดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานด้านคุณภาพ หรือการควบคุมคุณภาพมาก่อน เพราะเป็นหลักสูตรพื้นฐานสำหรับต่อเนื่องเกี่ยวกับระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ต่อไป

หัวข้อการอบรม

เวลา กิจกรรม

09.00 – 12.00


• ความสำคัญของคุณภาพในยุคโลกาภิวัฒน์
• ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนกับความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับคุณภาพ
• วิวัฒนาการของการบริหารคุณภาพ
• ประที่ได้จากการจัดทำระบบบริหารคุณภาพ
 13.00 – 16.00


• บาทที่เหมาะสมของบุคลากรทุกระดับในองค์การ
• การบริหารคุณภาพ 8 ประการ
• การประยุกต์คุณภาพในงานบริการและผลิต

 

หมายเหตุ : พัก Break ช่วงเช้า (10:30-10:45 น.)  พักกลางวัน (12:00-13:00 น.) พัก Break ช่วงบ่าย (14:30-14:45 น.)

ราคาค่าบริการ

  • วันจันทร์ – ศุกร์ ราคา 25,000 บาท / วัน
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ราคา 31,250 บาท / วัน

*** ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถลดหย่อนภาษีเงินได้ ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน ***

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : โทร 0 2619 5500 คุณวัชชิระ ต่อ 571 (Watchira@ftpi.or.th)