การสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อความยั่งยืน (Stakeholder Engagement for Sustainability)

การดำเนินธุรกิจโดยมุ่งหวังเพียงกำไรสูงสุดเพียงอย่างเดียวนั้น ย่อมไม่สามารถทำให้องค์กรเติบโตและอยู่รอดได้ในระยะยาวเนื่องด้วยอาจได้รับการต่อต้านจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินการขององค์กร ดังนั้น องค์กรที่ต้องการที่จะเติบโตอย่างยั่งยืน จึงต้องติดตามและเข้าใจถึงความต้องการและความคาดหวังต่างๆ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้พิจารณาตัดสินใจในการวางแผนและนำไปดำเนินการกำหนดกลยุทธ์และจัดวางระบบบริหารงานในการตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆอย่างมีประสิทธิผลและสมดุล หลักสูตรการฝึกอบรมนี้ ได้นำเสนอแนวทางของมาตรฐาน AA 1000 Stakeholder Engagement Standard ในการนำมาประยุกต์ใช้ในการสร้างการมีความผูกพันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ขององค์กรได้อย่างครอบคลุมและเป็นระบบ

วัตถุประสงค์

  • เข้าใจแนวคิดและประโยชน์ของการสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  • ทราบแนวคิดพื้นฐานใหม่ในมาตรฐานระบบบริหารที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  • เพื่อระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญขององค์กรและกำหนดกลยุทธ์ในการสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้เสีย

วิธีการอบรม

บรรยาย โดยวิทยากรที่ปรึกษาจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ และกิจกรรมกลุ่ม

หัวข้อการอบรม

เวลา กิจกรรม

09.00 – 12.00


 
• แนวคิดพื้นฐานใหม่ในมาตรฐานระบบบริหารที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
• ความจำเป็นและประโยชน์ของการสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
• หลักการสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
• องค์ประกอบที่สำคัญในการสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
• ขั้นตอนการสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

13.00 – 16.00
• การกำหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และวิเคราะห์ความคาดหวัง
• การระบุประเด็นสำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และจัดลำดับความสำคัญ
• การกำหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในการสร้างความผูกพัน
• การวางแผนในการสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
• การประเมินผลความผูกพันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
• การรักษาและเพิ่มความผูกพันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
• กรณีศึกษา

 

หมายเหตุ : พัก Break ช่วงเช้า (10:30-10:45 น.)  พักกลางวัน (12:00-13:00 น.) พัก Break ช่วงบ่าย (14:30-14:45 น.)

ราคาค่าบริการ

  • วันจันทร์ – ศุกร์ ราคา 25,000 บาท / วัน
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ราคา 31,250 บาท / วัน

*** ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถลดหย่อนภาษีเงินได้ ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน ***

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : โทร 0 2619 5500 คุณวัชชิระ ต่อ 571 (watchira@ftpi.or.th)