การวิเคราะห์ชนิดความผิดพลาดที่มีโอกาสเกิดและผลกระทบ (Potential Failure mode and Effects Analysis : FMEA)

เนื่องจากการแข่งขันที่สูงมากของอุตสาหกรรมยานยนต์ ทำให้บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ทั่วโลก พยายามพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของตนเองและ Suppliers โดยเน้นด้านคุณภาพ สินค้าหรือบริการที่สูง การลดต้นทุน และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ทำให้แต่ละกลุ่มได้กำหนดมาตรฐานระดับบริหารคุณภาพขึ้นมา ซึ่งระบบ ISO/TS 16949 เป็นมาตรฐานที่กำหนด เผยแพร่ และประยุกต์ในในโรงงานผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์  และการใช้ FMEA เป็นข้อกำหนดหนึ่งในระบบคุณภาพ ISO/TS 16949 เพื่อป้องกันปัญหาด้านคุณภาพที่อาจจะเกิดขึ้น อย่างเป็นระบบ ดังนั้น การใช้ FMEA จะเป็นประโยชน์ในการลดต้นทุนของเสีย และสร้างความมั้นในในลูกค้าในการประกันคุณภาพ

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ชนิดความผิดพลาดที่มีโอกาสเกิดและผลกระทบตามระบบคุณภาพ ISO/TS 16949
  2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำเทคนิคของ FMEA ไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์เพื่อป้องกันความผิดพลาดในหน่วยงานของตนเอง

วิธีการฝึกอบรม

การบรรยายโดยวิทยากรที่ปรึกษาจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ที่มีประสบการณ์ในการอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำในระบบ ISO/TS 16949  และฝึกปฏิบัติ

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

หลักสูตรนี้ สำหรับวิศวกร ช่างเทคนิค ผู้จัดการ/หัวหน้าฝ่ายผลิต รวมถึงผู้ที่รับผิดชอบในการวิเคราะห์ความผิดพลาดที่อาจเกิดเนื่องจากการออกแบบ การผลิต ผู้จัดการประกันคุณภาพ

หัวข้อการอบรม

เวลา กิจกรรม
09.00-12.00

• ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับ FMEA
• แนวคิดและเทคนิคของ Design FMEA และวิธีการนำไปใช้กับผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง
13.00-16.00

• แนวคิดและเทคนิคของ Process FMEA และวิธีการนำไปใช้กับผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง
ฝึกปฏิบัติการจัดทำ FMEA

หมายเหตุ : พัก Break ช่วงเช้า (10:30-10:45 น.)  พักกลางวัน (12:00-13:00 น.) พัก Break ช่วงบ่าย (14:30-14:45 น.)

ราคาค่าบริการ

  • วันจันทร์ – ศุกร์ ราคา 25,000 บาท / วัน
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ราคา 31,250 บาท / วัน

*** ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถลดหย่อนภาษีเงินได้ ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน ***

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : โทร 0 2619 5500 คุณวัชชิระ ต่อ 571 (Watchira@ftpi.or.th)