การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์และกระบวนการอนุมัติการผลิต (Advanced Product Quality Planning (APQP) and Production Part Approval Process (PPAP)

เนื่องจากการแข่งขันที่สูงมากของอุตสาหกรรมยานยนต์ ทาให้บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ทั่วโลก พยายามพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของตนเองและ Suppliers โดยเน้นด้านคุณภาพสินค้าหรือบริการที่สูง การลดต้นทุน และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ทาให้องค์กรมาตรฐานสากลได้จัดทามาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO/TS 16949 สาหรับประยุกต์ใช้กับผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ โดยมาตรฐานดังกล่าวได้กาหนดให้ต้องมีการวางแผนคุณภาพสาหรับการผลิตชิ้นส่วนล่วงหน้า (APQP) และจัดทาแผนควบคุมเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทจะสามารถผลิตชิ้นส่วนที่ตรงความต้องการ ของลูกค้าทั้งคุณภาพ ต้นทุน และการส่งมอบ และต้องมีกระบวนการอนุมัติชิ้นส่วนการผลิต (PPAP) เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสามารถดาเนินการผลิตชิ้นส่วนตามข้อกาหนดของลูกค้า

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ในแต่ละขั้นตอนและกระบวนการอนุมัติการผลิต
  2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการดำเนินการในหน่วยงานของตน

วิธีการฝึกอบรม

การบรรยายโดยวิทยากรที่ปรึกษาจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ที่มีประสบการณ์ในการอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำในระบบ ISO/TS 16949

หัวข้อการอบรม

วันที่หนึ่ง เวลา กิจกรรม

09.00 – 16.00
 
• ความเข้าใจของการวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ และกระบวนการอนุมัติการผลิต
• ขั้นตอนการวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ (APQP)
         • ระยะที่ 1 การวางแผน
         • ระยะที่ 2 การพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์
         • ระยะที่ 3 การพัฒนาและออกแบบกระบวนการผลิตขั้นตอนการวางแผน
วันที่สอง

09.00 – 16.00
• ขั้นตอนการวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ (ต่อ)
         • ระยะที่ 4 การพิสูจน์ยืนยันกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์
         • ระยะที่ 5 การดำเนินการแก้ไข, การตรวจประเมิน และการป้อนข้อมูลกลับ
• การจัดทำแผนควบคุม (Control plan)
• กระบวนการอนุมัติชิ้นส่วนการผลิต (PPAP)

หมายเหตุ : พัก Break ช่วงเช้า (10:30-10:45 น.)  พักกลางวัน (12:00-13:00 น.) พัก Break ช่วงบ่าย (14:30-14:45 น.)

ราคาค่าบริการ

  • วันจันทร์ – ศุกร์ ราคา 25,000 บาท / วัน
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ราคา 31,250 บาท / วัน

*** ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถลดหย่อนภาษีเงินได้ ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน ***

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : โทร 0 2619 5500 คุณศาตพร ต่อ 585 (saataporn@ftpi.or.th)