การบริหารการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่มีประสิทธิผล (Cross-Functional Alignment Workshop)

ปัจจุบันปัญหาเรื้อรังภายในที่เกิดขึ้น ทำให้ผู้บริหารต้องสิ้นเปลืองเวลาในการแก้ปัญหาซ้ำๆ อยู่ตลอดเวลา เพราะแผนกต่างๆ มีปัญหาด้านการประสานงานระหว่างหน่วยงาน แม้หัวหน้าแผนกจะไม่มีความขัดแย้งกัน แต่ก็มักได้ยินเสียงบ่นจากพนักงานในแผนกว่าไม่ได้รับความร่วมมือจากพนักงานในแผนกอื่น ซึ่งหากหัวหน้าแผนกต่างๆ มีความขัดแย้งกัน ปัญหาระหว่างหน่วยงานจะทวีความรุนแรงมากขึ้นเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้นก่อให้เกิดความสิ้นเปลืองทั้งกำลังคน เวลา ทรัพย์สิน โอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายหลักที่วางไว้ก็ทำได้ยาก พนักงานที่ต้องทำงานในสภาพของการขาดการประสานงานที่ดีจะรู้สึกอึดอัดไม่สบายใจ มีผลทำให้คุณภาพชีวิตการทำงานด้อยลงผู้บริหารระดับกลาง ผู้จัดการแผนกต่างๆ มีส่วนสำคัญที่จะช่วยลดความขัดแย้งของปัญหานี้เนื่องจากเป็นผู้ที่ต้องรับทราบปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงานของลูกน้องอยู่ตลอดเวลา ขณะเดียวกันก็ทราบปัญหาของผู้บังคับบัญชาระดับบนด้วย แต่ปัญหาส่วนใหญ่ขององค์กร คือปัญหาของการเกี่ยงกันแก้ไขปัญหาระหว่างหน่วยงานต่างๆ ซึ่งหาผู้รับผิดชอบไม่ได้ ผลเสียจึงตกแก่ลูกค้า และนำความเสียหายมาสู่องค์กรการสร้างความเข้าใจในเรื่อง “ลูกค้าภายใน” จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องให้แต่ละฝ่าย/แผนก เหล่านี้จะต้องเรียนรู้ถึงวิธีการค้นหาปัญหาที่ถูกต้อง เพื่อทำการแก้ไขด้วยตนเองก่อนที่จะส่งงานที่ผิดพลาดให้แก่หน่วยงานถัดไป อีกทั้งเป็นการฝึกฝนตัวเองให้ยอมรับ และแก้ไขความผิดพลาดของตนเอง แทนการกล่าวโทษผู้อื่น

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้เข้าใจเรื่อง “ลูกค้าภายใน”
  2. เพื่อให้เข้าใจแนวคิดและวิธีการที่ทำให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา “มีใจ” และร่วมกันแก้ปัญหา
  3. นำปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทำงานมาฝึกปฏิบัติ/หาวิธีแก้ไข
  4. รู้จักวิธีการวางแผน/มาตรการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

วิธีการฝึกอบรม

การบรรยาย จากวิทยากรที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์ และทำกิจกรรมกลุ่ม

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

หัวหน้าแผนก หรือ เจ้าหน้าที่ในแต่ละหน่วยงานในองค์กรที่ต้องติดต่อประสานงานกัน

หัวข้อการอบรม

เวลา กิจกรรม

09.00-12.00

• การสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า
• การเขียนปัญหาของหน่วยงานตนเอง
• ใครคือลูกค้าของเรา

13.00-16.00


• ลูกค้าต้องการอะไร
• การแยกแยะและกำหนดปัญหา
• วางมาตรการในการแก้ไขปัญหา
• Workshop

หมายเหตุ : พัก Break ช่วงเช้า (10:30-10:45 น.)  พักกลางวัน (12:00-13:00 น.) พัก Break ช่วงบ่าย (14:30-14:45 น.)

ราคาค่าบริการ

  • วันจันทร์ – ศุกร์ ราคา 45,000 บาท / วัน
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ราคา 56,250 บาท / วัน

*** ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถลดหย่อนภาษีเงินได้ ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน ***

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : โทร 0 2619 5500 คุณวัชชิระ ต่อ 571 (Watchira@ftpi.or.th)