การบริการที่เหนือชั้น (Superior Service : Service Quality for Front Line Staff)

Service Quality เป็นเครื่องมือที่จะช่วยยกระดับคุณภาพการให้บริการและพัฒนาระบบ การบริการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กรสู่ความเป็นเลิศ บริษัท จำเป็นย่างยิ่งที่จะต้องกำหนดวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ เพื่อมุ่งเน้นความได้เปรียบทางการแข่งขันและประกาศให้กับระดับปฏิบัติการทราบ เพื่อนำไปปฏิบัติงานบริการที่เหมาะสม และประเมินผลคุณภาพการให้บริการ ตามดัชนีชี้วัดความสำเร็จที่กำหนดขึ้น เพื่อสามารถให้บริการให้ตรงตามความต้องการ หรือเหนือความคาดหมายแก่ลูกค้าได้ ซึ่งจะทำให้องค์กรนั้นสามารถเติบโตและได้เปรียบทางการแข่งขันในยุคโลกาวิวัฒน์ได้

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานตระหนักถึงความสำคัญของผู้บริการที่สนองตอบความต้องการของลูกค้า
  2. เพื่อให้แนวคิด และหลักการการพัฒนาการบริการสู่ความเป็นเลิศ
  3. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ ปรับปรุง กำหนดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการบริการ

วิธีการฝึกอบรม

การบรรยายโดยวิทยากรที่ปรึกษาจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ  พร้อมฝึกทำกิจกรรมกลุ่ม

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

พนักงานระดับปฏิบัติการ ผู้เกี่ยวข้อง และผู้สนใจทั่วไป

หัวข้อการอบรมวันที่หนึ่งเวลา กิจกรรม
 09.00 – 16.00


• ความสำคัญของงานบริการ
• บริการ (Service) คืออะไร
• ผู้ให้บริการคือใคร (การวิเคราะห์ตนเอง)
• ผู้รับบริการคือใคร (การวิเคราะห์ลูกค้า)
• อะไรคือคุณภาพงานบริการ
• จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อลูกค้าไม่พอใจ
• การบริหารงานบริการให้มีประสิทธิภาพ
• การวางแผนคุณภาพของวงจรบริการ
• การวิเคราะห์คุณภาพบริการ
• กิจกรรมกลุ่ม  การวิเคราะห์คุณภาพบริการ
• นำเสนอ / ถาม-ตอบวันที่สอง09.00 – 16.00• การสร้างมาตรฐานการบริการ
• การเชื่อมประสานบริการ (Service Interface Model)
• การวัดผลในงานบริการระดับปฏิบัติการ
• เทคนิคการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ
            • การต้อนรับลูกค้า
            • การสื่อภาษาอย่างไร ให้ลูกค้าประทับใจ
            • ศิลปะการใช้โทรศัพท์ในงานบริการที่เป็นเลิศ
            • การพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีในการให้บริการ
• การจัดการปัญหา และข้อร้องเรียน
• กิจกรรมกลุ่ม ฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จำลอง

 

 

หมายเหตุ : พัก Break ช่วงเช้า (10:30-10:45 น.)  พักกลางวัน (12:00-13:00 น.) พัก Break ช่วงบ่าย (14:30-14:45 น.)

ราคาค่าบริการ

  • วันจันทร์ – ศุกร์ ราคา 25,000 บาท / วัน
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ราคา 31,250 บาท / วัน

*** ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถลดหย่อนภาษีเงินได้ ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน ***

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : โทร 0 2619 5500 คุณวัชชิระ ต่อ 571 (watchira@ftpi.or.th)