การตรวจติดตามคุณภาพภายใน IATF 16949 (Internal Quality Audits : IATF 16949)

อุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลกมีความต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพการผลิตในระดับระดับโลกและความสามารถในการแข่งขันเช่นเดียวกับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์จึงมีข้อกำหนดให้ประยุกต์ใช้ ISO 9001:2015 ควบคู่กับ IATF 16949:2016 ซึ่งได้รับการพัฒนาโดย ISO ร่วมกับ IATF เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทั้งในห่วงโซ่อุปทาน

การตรวจประเมินเป็นกระบวนการหนึ่งที่ถูกระบุไว้ในข้อกำหนดของระบบบริหาร เพื่อให้องค์กรมีกิจกรรมการตรวจประเมินความสอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบบริหารคุณภาพขององค์กรและข้อกำหนดของมาตรฐาน เพื่อให้องค์กรได้ข้อมูลในการนำไปใช้ในทบทวนการจัดการและการแก้ไขปรับปรุง

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้เข้าใจหลักการการตรวจประเมินคุณภาพใน
  2. เพื่อให้ทราบถึงคุณสมบัติของผู้ตรวจประเมิน เครื่องมือและขั้นตอนในการตรวจประเมิน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ภายในองค์กร

วิธีการฝึกอบรม

การบรรยายโดยวิทยากรที่ปรึกษาจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ที่มีประสบการณ์ในการอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำในระบบ IATF 16949

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน

หัวข้อการอบรม

วันที่หนึ่ง

เวลา กิจกรรม

09.00 – 16.00


 
• วัตถุประสงค์และข้อกำหนดการตรวจประเมิน
• การทบทวนข้อกำหนด ISO 9001:2015 & IATF 16949:2016
• หลักการและเทคนิการตรวจประเมินคุณภาพใน
• ขั้นตอนการตรวจประเมินระบบบริหารคุณภาพ
• Workshop
วันที่สอง
09.00 – 16.00
• ขั้นตอนการตรวจประเมินกระบวนการและผลิตภัณฑ์ (Process Audit & Product Audit)
• Workshop
• การรายงานผลการตรวจประเมินและการปฏิบัติการแก้ไข
• Workshop

 หมายเหตุ : พัก Break ช่วงเช้า (10:30-10:45 น.)  พักกลางวัน (12:00-13:00 น.) พัก Break ช่วงบ่าย (14:30-14:45 น.)

ราคาค่าบริการ

  • วันจันทร์ – ศุกร์ ราคา 25,000 บาท / วัน
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ราคา 31,250 บาท / วัน

*** ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถลดหย่อนภาษีเงินได้ ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน ***

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : โทร 0 2619 5500 คุณวัชชิระ ต่อ 571 (Watchira@ftpi.or.th)