การชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Hazard Identification and Assessment of OH&S Risks)

ปัจจุบันความสำคัญของความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานได้กลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นสำคัญที่องค์กรต้องมีการดำเนินการบริหารจัดการให้เกิดความเหมาะสมตามที่กฎหมายกำหนด หลายๆ องค์กรได้มองหาแนวทางที่เป็นระบบมาประยุกต์ใช้ในองค์กร มาตรฐาน ISO 45001:2018 เป็นมาตรฐานจากองค์กร ISO ที่กำหนดแนวทางในการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่จะนำไปสู่การกำหนดมาตรการในการปฏิบัติการควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงานอยู่ในสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เหมาะสมและมีความปลอดภัยได้ตามที่กำหนด

วัตถุประสงค์

  • เพื่อทราบถึงแนวทางในการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐาน ISO 45001:2018
  • สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐาน ISO 45001:2018 ได้อย่างมีประสิทธิผล

หัวข้อการอบรม

วันที่หนึ่ง เวลา กิจกรรม
09.00-16.00  
 
• ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 45001:2018
• คำศัพท์และคำนิยามที่เกี่ยวกับอันตรายและความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่ควรรู้
• วิธีการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยตามมาตรฐาน ISO 45001:2018
วันที่สอง


09.00-16.00• การกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงและอันตรายในการทำงาน
• Workshop การฝึกปฎิบัติการ
         •  การชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยตามมาตรฐาน ISO 45001:2018
         • การกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงและอันตรายในการทำงาน
• สรุปขั้นตอนการดำเนินงาน (Procedure) การระบุ ชี้บ่งและประเมินความเสี่ยง โอกาสและอันตรายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 

 

 

 หมายเหตุ : พัก Break ช่วงเช้า (10:30-10:45 น.)  พักกลางวัน (12:00-13:00 น.) พัก Break ช่วงบ่าย (14:30-14:45 น.)

ราคาค่าบริการ

  • วันจันทร์ – ศุกร์ ราคา 25,000 บาท / วัน
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ราคา 31,250 บาท / วัน

*** ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถลดหย่อนภาษีเงินได้ ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน ***

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : โทร 0 2619 5500 คุณวัชชิระ ต่อ 571 (Watchira@ftpi.or.th)