การจัดทำแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan Development)

ปัจจุบันองค์กรต่างๆ มีความเสี่ยงที่จะประสบกับเหตุการณ์ฉุกเฉิน ภัยพิบัติต่างๆ เช่น ไฟไหม้ แผ่นดินไหว ไฟฟ้าดับในวงกว้าง เป็นต้น ส่งผลให้เกิดการความสูญเสีย และผลกระทบต่างๆ ที่เกิดจากการหยุดชะงักทางธุรกิจ ดังนั้นองค์กรธุรกิจต่างๆ จึงมีความจำเป็นในการเตรียมพร้อมรับมือกับความเสี่ยงนี้โดยจัดทำแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ เพื่อให้มั่นใจว่าเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติจะสามารถฟื้นคืนธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงลดผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้น้อยที่สุด

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เข้าใจแนวคิดและหลักการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
2. เพื่อให้เข้าใจวิธีการ
     • การประเมินความเสี่ยงและประเมินผลกระทบทางธุรกิจ
     • การกำหนดกลยุทธ์ความต่อเนื่องทางธุรกิจ
     • การจัดทำแผนความต่อเนื่องทางุรกิจ
3. เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการจัดทำแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจขององค์กร

วิธีการฝึกอบรม

การบรรยายโดยวิทยากรที่ปรึกษาจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

  • ผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ ผู้จัดการ
  • ทีมบริหารความเสี่ยง
  • ทีมบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจและผู้สนใจทั่วไป

หัวข้อการอบรม

วันที่หนึ่ง


เวลา กิจกรรม

09.00 – 16.00
 


• หลักการสำคัญของการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management-BCM)
• ประโยชน์ของ BCM
• ข้อกำหนดระบบ BCM ตามมาตรฐาน มอก.22301
• ความเข้าใจองค์กรและบริบทองค์กร
• การวิเคราะห์ผลกระทบต่อธุรกิจ (Business Impact Analysis – BIA)
          • Workshop การวิเคราะห์ผลกระทบต่อธุรกิจ
          • นำเสนองานกลุ่มวันที่สอง


09.00-16.00• การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment – RA)
         • Workshop การประเมินความเสี่ยง
         • นำเสนองานกลุ่ม
• การกำหนดกลยุทธ์ในการสร้างความต่อเนื่องทางธุรกิจ
         • Workshop การประเมินความเสี่ยง
• นำเสนองานกลุ่ม
         • การมอบหมายงานเพื่อการจัดทำแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ

วันที่สาม09.00-16.00


• การนำเสนองานที่ได้รับมอบหมาย
• การจัดทำแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan – BCP)
          • Workshop การจัดทำแผนรองรับความต่อเนื่องทางธุรกิจ
          • การนำเสนองานกลุ่ม
• สรุปทบทวนความเข้าใจ

 

 หมายเหตุ : พัก Break ช่วงเช้า (10:30-10:45 น.)  พักกลางวัน (12:00-13:00 น.) พัก Break ช่วงบ่าย (14:30-14:45 น.)

ราคาค่าบริการ

  • วันจันทร์ – ศุกร์ ราคา 25,000 บาท / วัน
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ราคา 31,250 บาท / วัน

*** ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถลดหย่อนภาษีเงินได้ ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน ***

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : โทร 0 2619 5500 คุณวัชชิระ ต่อ 571 (Watchira@ftpi.or.th)