การผลิตแบบลีนและการเตรียมพร้อมสู่ยุคการผลิต 4.0 (Lean Production & First step to industry 4.0)

“การจัดการกระบวนการในปัจจุบัน ต้องมีความคล่องตัว รวดเร็ว ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา ต้นทุนการปฏิบัติการที่ปรับตัวสูงขึ้น การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในเรื่องความต้องการของลูกค้า ส่งผลให้ธุรกิจต้องปรับตัวเพื่อรองรับสภาพดังกล่าว สิ่งที่องค์กรจำเป็นต้องดำเนินการก็คือการปรับองค์กรโดยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ลดต้นทุนในการดำเนินงาน และสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ  ด้วยเหตุนี้การนำเอาระบบลีนซึ่งเป็นแนวคิดในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นตลอดกระบวนการทำงาน  ลดความสูญเสีย 7 ประการ (7 Wastes) ให้ความสำคัญกับการปรับปรุงงานของบุคลากรที่รรับผิดชอบงานของตนเอง (Kaizen) และ การบริหารพัสดุคงคลัง ให้มีประสิทธิภาพที่ดี ตอบสนองความต้องการของผู้เกี่ยวข้องต่างๆ และเป็นการปรับปรุงกระบวนการเพื่อเป็นพื้นฐานของการใช้เทคโนโลยีในยุคอุตสาหกรรม 4.0

วัตถุประสงค์ : 

  1. เพื่อให้บุคลากรในระดับต่างๆ เข้าใจถึงแนวคิด และหลักการของระบบลีน
  2. เพื่อให้บุคลากรสามารถวิเคราะห์ สรุปปัญหา กำหนดจุดปรับปรุง และวางแผนปรับปรุงเพื่อสร้างคุณค่าอย่างต่อเนื่อง

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม  : 

ผู้สนใจทั่วไป

 วิธีการฝึกอบรม : 

การบรรยายจากวิทยากรที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาแนะนำการปรับปรุงกระบวนการ โดยใช้แนวคิดของลีน

จำนวนผู้เข้าอบรม : 

30 คน

หัวข้อการอบรม : 

1.แนวคิดการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity Improvement)
2.แนวคิดพื้นฐานของการผลิตแบบลีน
     • คิดอย่างลีน (Lean Thinking) รวมถึงหลัก 5 ประการของลีน
3.คุณค่าและความสูญเปล่า
    • ความหมายและแนวทางการระบุคุณค่า (Values)
    • ความหมายและแนวทางการระบุความสูญเปล่า (Wastes)
    • ความสูญเสีย 7 ประการในการปฏิบัติงาน (7 Wastes)
4.เครื่องมือและเทคนิคต่างๆ ของลีน
     • การประกันคุณภาพด้วยหลักการ Built-in Quality เช่น Poka Yoke, การควบคุมด้วยการมองเห็น                    ( Visual  Control & Visual Management)
     • การสร้างระบบดึง (Pull System) และคัมบัง (Kanban)
    • การปรับปรุงงานของตนเองอย่างต่อเนื่อง (Kaizen) และ PDCA

อุปกรณ์ประกอบการอบรม : 

เครื่อง LCD PROJECTOR , กระดานไวท์บอร์ด หรือ FLIP CHART และปากกาเคมี

ราคาค่าบริการ :

  • วันจันทร์ – ศุกร์                                  ราคาวันละ    30,000    บาท
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์    ราคาวันละ    37,500    บาท

หมายเหตุ :

  1. ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พัก(ถ้ามี) และยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 %
  2. สถาบันได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
  3.  สถาบันจัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรมตามจำนวนผู้เข้าร่วมที่ระบุในเอกสารเสนองาน

*** ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถลดหย่อนภาษีเงินได้ ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน *** 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : โทร 0 2619 5500 คุณศาตพร ต่อ 585 (saataporn@ftpi.or.th)