การจัดการความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ (Knowledge Management Implementation)

ในยุคปัจจุบัน องค์กรใดที่มีข้อมูลสารนิเทศ (Information) และความรู้ (Knowledge) ที่ถูกต้องและเร็วกว่าย่อมได้เปรียบในเรื่องการแข่งขัน  ทว่าองค์กรนั้นหากมีเพียงแต่ข้อมูล สารนิเทศ และความรู้ที่มากมายมหาศาล แต่ไม่สามารถจัดระบบหรือบริหารข้อมูล ย่อมทำให้ไม่สามารถบริหารข้อมูลที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร หลายองค์กรมีนโยบายวางแผนกลยุทธ์ มุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ หรือองค์กรแห่งการเรียนรู้  การบริหารจัดการความรู้เป็นเครื่องมือ และเกณฑ์พิจารณาตัดสินสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศที่สำคัญ หลายองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนต่างให้ความสำคัญ โดยได้จัดตั้งทีมจัดการความรู้ในองค์กร ซึ่งทีมจัดการความรู้ในองค์กรยังประสบปัญหาค้นหาวิธีที่สามารถนำการจัดการความรู้ไปใช้ได้จริงภายในองค์กร หลักสูตรการจัดการความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ จะช่วยให้ผู้บริหารและทีมงานการจัดการความรู้ เข้าใจแนวคิด ขั้นตอนการจัดการความรู้ และมีโอกาสประเมินความพร้อมขององค์กรเต็มตัว ฝึกปฏิบัติวางแผนกำหนดเป้าหมาย ที่จะนำการจัดการความรู้ไปใช้ในองค์กรของตนได้จริง

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้เข้าใจแนวคิดและขั้นตอนของการจัดการความรู้
  2. นำความรู้ไปใช้เป็นแนวทางในการประเมินความพร้อมขององค์กร ด้านการจัดการความรู้ รวมทั้งกำหนดเป้าหมายและจัดทำแผนในการดำเนินการในเรื่องการจัดการความรู้ในองค์กร

วิธีการฝึกอบรม

  • การบรรยายโดยวิทยากรที่ปรึกษาจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
  • อภิปราย กรณีตัวอย่าง และสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

ผู้บริหารและทีมงานการจัดการความรู้

หัวข้อการอบรม

วันที่หนึ่ง เวลา กิจกรรม

09.00 – 16.00
 
• แนวคิดเบื้องต้นของการจัดการความรู้
• ขั้นตอนการดำเนินการในเรื่องการจัดการความรู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติจริงในองค์กรตัวอย่าง
วันที่สอง

09.00 – 16.00
• แนวทางในการประเมินความพร้อมขององค์กรด้านการจัดการความรู้
• ปัจจัยแห่งความสำเร็จ และปัญหาอุปสรรค
• Workshop การจัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)
• Q&A

 หมายเหตุ : พัก Break ช่วงเช้า (10:30-10:45 น.)  พักกลางวัน (12:00-13:00 น.) พัก Break ช่วงบ่าย (14:30-14:45 น.)

ราคาค่าบริการ

  • วันจันทร์ – ศุกร์ ราคา 25,000 บาท / วัน
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ราคา 31,250 บาท / วัน

*** ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถลดหย่อนภาษีเงินได้ ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน ***

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : โทร 0 2619 5500 คุณวัชชิระ ต่อ 571 (watchira@ftpi.or.th)