สร้างนวัตกรรมในองค์กร (Innovation Management in The Organization )

ในสภาวะที่มีการแข่งขันทางธุรกิจที่รุนแรงในปัจจุบัน ประกอบกับสภาวะแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจที่ผันผวน อาทิเช่น สภาพสังคม เทคโนโลยี สภาพภูมิอากาศ  เศรษฐกิจและการเมือง ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และมีแนวโน้มส่งผลกระทบกับการดำเนินธุรกิจในอนาคต การพิจารณาความท้าทายในอนาคตให้เป็นโอกาสเชิงกลยุทธ์ และพัฒนาด้วยนวัตกรรมจึงเป็นสิ่งที่ทุกองค์กรควรให้ความสำคัญ  และส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรมด้วยการคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ หรือปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่เดิมไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ บริการ กระบวนการ หรือรูปแบบธุรกิจใหม่ ผ่านการประเมินผลได้ผลเสียอย่างรอบด้าน  เพื่อสร้างมูลค่าใหม่ให้แก่องค์กร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  อันจะทำให้องค์กรมีความได้เปรียบ และมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจที่สูงขึ้น

วัตถุประสงค์ : 

  1. เพื่อให้เข้าใจถึงแนวคิด และหลักการของนวัตกรรม
  2. เพื่อเรียนรู้การพัฒนานวัตกรรมจาก Innovation Model ขององค์กรชั้นนำ
  3. เพื่อให้ได้แนวคิด และแนวทางในการพัฒนาสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม  :

• ผู้บริหารระดับกลาง – ระดับสูง เจ้าของธุรกิจ หรือบุคคลที่สนใจการพัฒนานวัตกรรมในองค์กร

• หน่วยงานที่ขับเคลื่อนนวัตกรรม งานพัฒนาธุรกิจ และงานด้านกลยุทธ์องค์กร

 วิธีการฝึกอบรม : 

การบรรยาย ทำ Workshop และแลกเปลี่ยนความรู้&ประสบการณ์

จำนวนผู้เข้าอบรม :   

30 คน

หัวข้อการอบรม : 

• นิยาม และแนวคิดนวัตกรรม(Innovation Definition and Concept)
• Future Challenge กับการพัฒนานวัตกรรมขององค์กร
• ประเภทของนวัตกรรม(Type of Innovation)
• แหล่งที่มาของนวัตกรรม(Source of Innovation)
• การคิดเชิงนวัตกรรม(Innovative Thinking)
• เรียนรู้การพัฒนานวัตกรรมจาก Innovation Model ขององค์กรชั้นนำ
• แนวคิดการพัฒนาสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม(Innovative Organization)
• ปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนการมุ่งสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม
• สรุปประเด็น และแลกเปลี่ยนเรียนรู้

อุปกรณ์ประกอบการอบรม : 

เครื่อง LCD PROJECTOR , กระดานไวท์บอร์ด หรือ FLIP CHART และปากกาเคมี

ราคาค่าบริการ :

  • วันจันทร์ – ศุกร์                               ราคาวันละ 30,000 บาท
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ราคาวันละ 37,500 บาท

หมายเหตุ :

  1. ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พัก(ถ้ามี) และยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 %
  2. สถาบันได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
  3.  สถาบันจัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรมตามจำนวนผู้เข้าร่วมที่ระบุในเอกสารเสนองาน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : โทร 0 2619 5500 คุณศาตพร ต่อ 585 (saataporn@ftpi.or.th)