การเขียนเอกสาร GMP (Good Manufacturing Practice Documentation)

ปัจจุบัน พบว่ารัฐบาลไทยมีความเข้มงวดด้านความปลอดภัยในอาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหาร 57 ประเภทที่มีการบังคับทางกฎหมายที่จำเป็นต้องมีการจัดการที่เป็นไปตามมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร จัดทำขึ้นโดยหน่วยงานมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ หรือโคเด็กซ์ (CODEX) เพื่อให้สมาชิกทั่วโลก ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค GMP เป็นเกณฑ์ หรือข้อกำหนดพื้นฐานที่จำเป็นในการผลิตและควบคุมเพื่อให้ผู้ผลิตปฏิบัติตามและทำให้สามารถผลิตอาหารได้อย่างปลอดภัย ดังนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องมีการศึกษาถึงหลักการพื้นฐานการจัดการดังกล่าว และสามารถนำไปพัฒนาระบบเอกสาร GMP ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ทราบถึงหลักการที่สำคัญในการจัดทำระบบ
  • เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ทราบถึงขั้นตอนการจัดทำระบบเอกสาร GMP
  • เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำระบบ GMP ในองค์กรได้

วิธีการอบรม

  • บรรยาย และฝึกปฏิบัติโดยวิทยากรที่ปรึกษาจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

หัวข้อการอบรม

เวลา กิจกรรม
09.00-12.00


• หลักการ และความเป็นมา ระบบ GMP
• หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร
• ประเภทของเอกสาร และหลักการจัดทำเอกสารในระบบ GMP
13.00-16.00


• Workshop การฝึกปฏิบัติเขียนเอกสารระบบ GMP
• นำเสนอ
• สรุป

หมายเหตุ : พัก Break ช่วงเช้า (10:30-10:45 น.)  พักกลางวัน (12:00-13:00 น.) พัก Break ช่วงบ่าย (14:30-14:45 น.)

ราคาค่าบริการ

  • วันจันทร์ – ศุกร์ ราคา 25,000 บาท / วัน
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ราคา 31,250 บาท / วัน

*** ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถลดหย่อนภาษีเงินได้ ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน ***

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : โทร 0 2619 5500 คุณวัชชิระ ต่อ 571 (Watchira@ftpi.or.th)