การเขียนคู่มือปฏิบัติงาน (Effective Writing of Standard Operations Procedure)

ระบบบริหารคุณภาพ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดการกิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ หรือบริการเพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจ (Customer Satisfaction) ระบบบริหารคุณภาพสามารถใช้ได้ทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรมการผลิตหรือการบริการ โดยไม่คำนึงถึงขนาดองค์กร เทคโนโลยี ความซับซ้อนของกระบวนการผลิต ฯลฯ ดังนั้นเพื่อให้ระบบบริหารคุณภาพมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงต้องมีการจัดทำเอกสารคู่มือปฏิบัติงานในระบบบริหารคุณภาพ เป็นการมุ่งเน้นการวางระบบการดำเนินการ และการปรับปรุงกระบวนการต่างๆ ในระบบบริหารคุณภาพ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจของลูกค้าและมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continual Improvement)

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ทราบถึงวิธีการจัดเตรียมเอกสารคู่มือปฏิบัติงานเพื่อการบริหารจัดการงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำเอกสารคู่มือปฏิบัติงาน เพื่อการบริหารจัดการงานภายในองค์กร

วิธีการฝึกอบรม

  • บรรยายโดยวิทยากรที่ปรึกษาจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

สำหรับผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำเอกสารคู่มือปฏิบัติงาน ตัวแทนฝ่ายบริหาร ผู้ประสานงานและทีมงาน หัวหน้าหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดทำและควบคุมเอกสาร ตลอดจนผู้สนใจ

หัวข้อการอบรม

วันที่หนึ่ง เวลา กิจกรรม
09.00 – 16.00
 
• ประโยชน์และความจำเป็นในการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน
• ประเภทของโครงสร้างของคู่มือปฏิบัติงานและขั้นตอนการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน
• การเขียนผังกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process) เพื่อกำหนดจำนวนคู่มือปฏิบัติงาน
• การฝึกปฏิบัติการ (Workshop) : การเขียนผังกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process)
• การกำหนดคู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรจากผังกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process)
วันที่สอง 09.00 – 16.00
• หลักการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน (Procedure)
• การควบคุมเอกสารและบันทึก
• การฝึกปฏิบัติการ (Workshop) : การเขียนคู่มือปฏิบัติงาน (Procedure)
• Q & A

 หมายเหตุ : พัก Break ช่วงเช้า (10:30-10:45 น.)  พักกลางวัน (12:00-13:00 น.)  พัก Break ช่วงบ่าย (14:30-14:45 น.)

ราคาค่าบริการ

  • วันจันทร์ – ศุกร์ ราคา 25,000 บาท / วัน
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ราคา 31,250 บาท / วัน

*** ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถลดหย่อนภาษีเงินได้ ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน ***

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : โทร 0 2619 5500 คุณวัชชิระ ต่อ 571 (Watchira@ftpi.or.th)