กลยุทธ์บริหารความเสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจ (Strategic Risk & Opportunity Management)

ปัจจุบันการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้เกิดความมั่นคง และยั่งยืนนั้น  จำเป็นต้องกำหนดกลยุทธ์การบริหารจัดการความเสี่ยงในด้านต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบและสร้างความเสียหายต่อการดำเนินธุรกิจ เนื่องจากการขาดมุมมองที่รอบด้าน และแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และพบว่า ในการแก้ไขปัญหาในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นแบบตั้งรับมากกว่าป้องกัน ดังนั้น การบริหารความเสี่ยงและโอกาสจึงเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจที่รอบคอบ โดยคำนึงถึงแนวโน้มเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ปัจจัยภายนอกและภายในองค์กร   ที่ส่งผลกระทบให้องค์กรไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่วางไว้ได้   กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงและโอกาส เป็นการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง/โอกาสที่อาจเกิดขึ้น ทำให้องค์กรสามารถจัดลำดับความสำคัญ และจัดทำแผนในการบริหารความเสี่ยง/โอกาส เพื่อติดตาม และรายงานผลเป็นระยะ โดยสามารถจัดการต่อความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและส่งเสริมโอกาสอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งส่งผลต่อการสร้างความยั่งยืนขององค์กรในอนาคต

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้เข้าใจแนวคิดและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง/โอกาสขององค์กร
 • เพื่อระบุยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการความเสี่ยงและจัดการแนวโน้มภาวะวิกฤติ
 • เพื่อสามารถประเมินความเสี่ยง/โอกาสองค์กรของตนเองได้
 • เพื่อทราบวิธี กระบวนการบริหารความเสี่ยง และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กรได้
 • เพื่อทราบแนวทางในการติดตามประเมินผล และรายงานผลได้

เหมาะสำหรับ

 • ผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการ
 • ฝ่ายตรวจสอบ หน่วยบริหารความเสี่ยง
 • ฝ่ายปรับปรุงคุณภาพและระบบงาน

วิธีการอบรม

 • การบรรยาย ยกตัวอย่าง การประยุกต์ใช้ในองค์กร และกิจกรรมกลุ่ม

หัวข้อการอบรม

วันที่หนึ่งเวลา กิจกรรม
09.00-16.00
 • ทำไมต้องมีการบริหารความเสี่ยง (Introduction to Risk Management)
• รู้จักมาตรฐาน ISO 31000 (Overview ISO 31000 : 2009)
• หลักการบริหารความเสี่ยง (Principles)
• กรอบแนวทางการนำไปปฏิบัติ (Framework)
• กระบวนการบริหารความเสี่ยง (Process)
• กระบวนการบริหารโอกาส (Opportunity Management)
• การบูรณาการระบบการบริหารความเสี่ยง ( Integrated Risk Management )
• การนำไปใช้ (Getting Started)
วันที่สอง

• Workshop 1 : การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกและภายในกับเป้าประสงค์องค์กร/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
• Workshop 2: การวิเคราะห์ Key Product/Key Service และ Key Process
• Workshop 3: การประเมินความเสี่ยง
• Workshop 4 : สรุปผลการประเมินความเสี่ยง และการปฏิบัติต่อความเสี่ยง (Risk Treatment)
• Workshop 5 : การบ่งชี้ และประเมินโอกาส ทบทวน และตอบข้อซักถาม

 

 หมายเหตุ : พัก Break ช่วงเช้า (10:30-10:45 น.)  พักกลางวัน (12:00-13:00 น.)  พัก Break ช่วงบ่าย (14:30-14:45 น.)

ราคาค่าบริการ

 • วันจันทร์ – ศุกร์ ราคา 30,000 บาท / วัน
 • วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ราคา 37,500 บาท / วัน

*** ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถลดหย่อนภาษีเงินได้ ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน ***

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : โทร 02-6195500 คุณฐิตารีย์ ต่อ 572 (Thitaree@ftpi.or.th)

หรือ คุณขนิษฐา ต่อ 586 (Khanittha@ftpi.or.th)