กลยุทธ์บริหารความเสี่ยง (Strategic Risk Management)

ปัจจุบันการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้เกิดความมั่นคง และยั่งยืนนั้น  จำเป็นต้องกำหนดกลยุทธ์การบริหาร จัดการความเสี่ยง ในด้านต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงาน และเกิดความเสียหายต่อธุรกิจ เนื่องจากไม่ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง การแก้ปัญหาธุรกิจหลายครั้งใช้การแก้ปัญหาแบบแก้ไข มากกว่าป้องกัน และจัดการอย่างไม่เป็นระบบ  ซึ่งการบริหารความเสี่ยง มิใช่เป็นการตรวจสอบ แต่หากเป็นการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และมีกระบวนการในการปฏิบัติต่อความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ โดยจัดทำแผนในการบริหารความเสี่ยง ติดตาม และรายงานผลเป็นระยะ เพื่อการป้องกัน แก้ไขอย่างทันเวลาต่อความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และไม่ส่งผลต่อความเสียหายต่อธุรกิจทั้งในระยะสั้น และระยะยาวต่อไป

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้เข้าใจแนวคิดและหลักการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
  • เพื่อให้สามารถระบุ และประเมินความเสี่ยงองค์กรของตนเองได้
  • เพื่อทราบวิธี กระบวนการบริหารความเสี่ยง และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กรได้
  • เพื่อทราบแนวทางในการติดตามประเมินผล และรายงานผล

วิธีการอบรม

การบรรยาย ยกตัวอย่างการประยุกต์ใช้ในองค์กร และกิจกรรมกลุ่ม

เหมาะสำหรับ

  • ผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการ
  • ฝ่ายตรวจสอบ หน่วยบริหารความเสี่ยง
  • ฝ่ายปรับปรุงคุณภาพและระบบงาน

หัวข้อการอบรม

เวลา กิจกรรม
09.00-12.00


• รู้จักการบริหารความเสี่ยง
• กระบวนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Process)
• การชี้บ่งและประเมินความเสี่ยง
• วิธีปฏิบัติต่อความเสี่ยง
• การควบคุม และทบทวนความเสี่ยง
• แนวทางการบูรณาการการบริหารความเสี่ยง
13.00-16.00
• กิจกรรมกลุ่ม
• Workshop 1 : การวิเคราะห์เป้าประสงค์องค์กร และบริบทภายนอก/ภายใน
• Workshop 2: การวิเคราะห์ กลยุทธ์ และการบ่งชี้ความเสี่ยง
• Workshop 3 : การวิเคราะห์ Key Product/Key Service และ Key Process และการประเมินความเสี่ยง
• ทบทวน และตอบข้อซักถาม

 

หมายเหตุ : พัก Break ช่วงเช้า (10:30-10:45 น.)  พักกลางวัน (12:00-13:00 น.) พัก Break ช่วงบ่าย (14:30-14:45 น.)

ราคาค่าบริการ

  • วันจันทร์ – ศุกร์ ราคา 30,000 บาท / วัน
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ราคา 37,500 บาท / วัน

*** ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถลดหย่อนภาษีเงินได้ ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน ***

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : โทร 02-6195500 คุณฐิตารีย์ ต่อ 572 (Thitaree@ftpi.or.th)

หรือ คุณขนิษฐา ต่อ 586 (Khanittha@ftpi.or.th)