การรับฟังเสียงของลูกค้า (Voice of Customer)

การดำเนินธุรกิจให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนจำเป็นต้องเปลี่ยนมุมมองใหม่ ต้องมีความเข้าใจลูกค้า ทั้งคุณลักษณะ ความต้องการ และความคาดหวังของลูกค้า เพื่อให้องค์กรสามารถตอบสนองได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า และรวมไปถึงการให้บริการที่จะทำให้เหนือความคาดหวังของลูกค้า  ดังนั้น องค์กรจึงต้องมาพิจารณาความต้องการของลูกค้า โดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่า VOC หรือ Voice Of Customer

VOC ย่อมาจาก Voice of Customer หมายถึง “เสียงของลูกค้า” ซึ่งแต่ละคนอาจให้นิยามหรือกำหนดเป้าหมายของคำๆ นี้แตกต่างกันไป ยกตัวอย่างเช่น เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award) พ.ศ. 2553-2554 ได้เคยนิยามว่า Voice of Customer Management นั้น เป็นการเฟ้นหาความคิด ความรู้สึก และความปรารถนาของลูกค้า โดยมีเป้าหมายเพื่อต้องการให้ลูกค้าเกิดความผูกพัน เพื่อให้องค์กรเกิดการเติบโตอย่างได้เปรียบทางการแข่งขัน และเกิดความยั่งยืนตลอดไป

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้ทราบถึงคุณลักษณะ ความต้องการ ความคาดหวังของลูกค้า
  • เพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจเสียงของลูกค้า (VOC)
  • เพื่อให้ทราบช่องทาง วิธีการ แนวทางการวิเคราะห์ VOC ที่ได้รับ
  • เพื่อให้ทราบแนวทางการต่อยอดที่จะทำให้ Customer Engagement ต่อไปในอนาคต

 วิธีการอบรม

  • บรรยาย พร้อมกับแลกเปลี่ยนประสบการณ์
  • Workshop เชิงปฏิบัติการ/ ระดมสมอง พร้อมนำเสนอ

หัวข้อการอบรม

เวลา กิจกรรม
09.00-12.00• ความสำคัญของ VOC
• VOC คืออะไร
• ช่องทางของ VOC
• แนวทางการหา VOC
13.00-16.00


• วิธีการวิเคราะห์ VOC
• การพัฒนาสู่การสร้าง Customer Engagement ในอนาคต
• กรณีศึกษา

 

หมายเหตุ : พัก Break ช่วงเช้า (10:30-10:45 น.)  พักกลางวัน (12:00-13:00 น.) พัก Break ช่วงบ่าย (14:30-14:45 น.)

ราคาค่าบริการ

  • วันจันทร์ – ศุกร์ ราคา 30,000 บาท / วัน
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ราคา 37,500 บาท / วัน

*** ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถลดหย่อนภาษีเงินได้ ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน ***

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : โทร 0 2619 5500 คุณวัชชิระ ต่อ 571 (watchira@ftpi.or.th))