Service Innovation Era 4.0

จากการสำรวจข้อมูลเศรษฐกิจของประเทศต่างๆรวมถึงประเทศไทยชี้ให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ที่มาจากภาคการบริการมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ และกำไรของธุรกิจส่วนใหญ่มาจากภาคการบริการมากว่าภาคการผลิต แต่ด้วยการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของบริบททางสังคม เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม  พร้อมกับความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไม่หยุดนิ่ง ทำให้เกิดการบริการรูปแบบใหม่ๆ ขึ้นทุกวัน ในขณะที่การบริการต่างๆที่มีอยู่วันนี้อาจถูกทำลาย (Disrupt) โดยไม่ทันตั้งตัว  ดังนั้น องค์กรจึงต้องรับมือกับความท้าทายและโอกาสนี้ด้วยการสร้างสรรค์ปรับปรุงการบริการใหม่ๆ ที่แตกต่างและเชื่อมโยงกับทุกความต้องการลูกค้าได้ นวัตกรรมการบริการจึงเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการกำหนดอนาคตของธุรกิจ

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้เข้าใจแนวคิดและหลักการจัดการเชิงกลยุทธ์สมัยใหม่
  2. เพื่อให้ทราบถึงแนวคิดและหลักการของนวัตกรรมการบริการ
  3. เพื่อให้เข้าใจถึงเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างนวัตกรรมการบริการ

วิธีการฝึกอบรม

  • บรรยาย และฝึกปฏิบัติ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

  • ผู้บริหาร ทีมงานจากหน่วยงานพัฒนาองค์กร พัฒนากลยุทธ์องค์กร
  • ผู้ที่สนใจนำนวัตกรรมบริการไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจใหม่ๆ

หัวข้อการอบรม

วันที่หนึ่ง

เวลา กิจกรรม
09.00 – 16.00
 

• แนวทางการจัดการเชิงกลยุทธ์สมัยใหม่
• แนวคิดของนวัตกรรมการบริการ (Why Who What How)
• แนวทางการออกแบบ
• กระบวนการออกแบบการบริการ : การสำรวจโอกาสธุรกิจและหารหาข้อมูลลูกค้าเชิงลึก
• Workshop 1: การสำรวจโอกาสธุรกิจ
• Workshop 2: การหาข้อมูลลูกค้าเชิงลึก


วันที่สอง

09.00 – 16.00• กระบวนการออกแบบการบริการ : การพัฒนาแนวคิดนวัตกรรมการบริการ
• Workshop 3: การพัฒนาแนวคิดนวัตกรรมการบริการ
• กระบวนการออกแบบการบริการ : การนำแนวคิดไปทดสอบและปฏิบัติจริง
• Workshop 4: การพัฒนาต้นแบบการบริการ
• Workshop 5: การทดสอบต้นแบบกการบริการ
• Workshop 6: การสร้างโมเดลธุรกิจและ Service Blue Print

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : พัก Break ช่วงเช้า (10:30-10:45 น.)  พักกลางวัน (12:00-13:00 น.) พัก Break ช่วงบ่าย (14:30-14:45 น.)

ราคาค่าบริการ

  • วันจันทร์ – ศุกร์ ราคา 25,000 บาท / วัน
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ราคา 31,250 บาท / วัน

*** ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถลดหย่อนภาษีเงินได้ ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน ***

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : โทร 0 2619 5500 คุณวัชชิระ ต่อ 571 (watchira@ftpi.or.th)