ข้อกำหนด ISO 14001:2015 (ISO 14001 : 2015 Requirement)

ด้วยแรงผลักดันต่างๆ ทั้งจากภาครัฐและสังคมในเรื่องสิ่งแวดล้อม ตลอดจนความตระหนักถึงการดำเนินงานในด้านสิ่งแวดล้อม ทำให้หลายๆ องค์กรได้นำมาตรฐาน ISO 14001 มาประยุกต์ใช้กับระบบการทำงานขององค์กร  และจากการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโลก อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดล้อม เป็นต้น ทำให้มาตรฐาน ISO 14001 ได้มีการดำเนินการปรับปรุงมาตรฐานฉบับใหม่ขึ้น ในปี ค.ศ. 2015 เพื่อให้มีข้อกำหนดที่เหมาะสมต่อการเป็นมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ที่จะช่วยสนับสนุนให้การดำเนินงานขององค์กรในสภาวการณ์ปัจจุบันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงการวางแนวทางให้องค์กรมีการพัฒนา เพื่อก้าวไปสู่การดำเนินงานที่ยั่งยืนต่อไป  ดังนั้น การให้ความรู้เบื้องต้นให้กับบุคลากรในองค์กรเกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 14001:2015   จึงเป็นเรื่องที่จำเป็นและสำคัญ เพื่อเป็นสร้างความเข้าใจ ความตระหนัก การรับรู้   ให้เกิดขึ้นในองค์กรตลอดจนเป็นการวางพื้นฐานที่สำคัญเพื่อการศึกษาในรายละเอียดต่อไปในอนาคต

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้เข้าใจถึงความสำคัญการเปลี่ยนแปลงมาตรฐาน ISO 14001:2015
  • เพื่อให้ทราบถึงข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 14001:2015 (โดยภาพรวม)

วิธีการอบรม

บรรยาย โดยวิทยากรที่ปรึกษาจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

หัวข้อการอบรม

วันที่หนึ่ง


เวลา กิจกรรม
09.00 – 16.00
 


• การพัฒนามาตรฐาน ISO 14001
• ภาพรวมของการเปลี่ยนแปลงมาตรฐาน ISO 14001:2015
• ข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 14001:2015
• ข้อกำหนด ISO 14001:2015 ข้อ 1 Scope, 3 Terms & definitions
• ข้อกำหนด ISO 14001:2015 ข้อ 4 Context of the organization
• ข้อกำหนด ISO 14001:2015 ข้อ 5 Leadership
• Workshop


วันที่สอง


09.00 – 16.00
• ข้อกำหนด ISO 14001:2015 ข้อ 6 Planning
• ข้อกำหนด ISO 14001:2015 ข้อ 7 Support
• ข้อกำหนด ISO 14001:2015 ข้อ 8 Operation
• ข้อกำหนด ISO 14001:2015 ข้อ 9 Performance Evaluation
• ข้อกำหนด ISO 14001:2015 ข้อ 10 Improvement สรุปและทบทวน
• Workshop
• Q & A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : พัก Break ช่วงเช้า (10:30-10:45 น.)  พักกลางวัน (12:00-13:00 น.) พัก Break ช่วงบ่าย (14:30-14:45 น.)

ราคาค่าบริการ

  • วันจันทร์ – ศุกร์ ราคา 25,000 บาท / วัน
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ราคา 31,250 บาท / วัน

*** ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถลดหย่อนภาษีเงินได้ ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน ***

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : โทร 0 2619 5500 คุณวัชชิระ ต่อ 571 (Watchira@ftpi.or.th)