การออกแบบระบบงาน “Work System Design”

การพัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูงที่มีความยั่งยืน องค์กรต้องมีการออกแบบระบบงานที่สำคัญอย่างเป็นระบบที่มีประสิทธิผลและตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจ สมรรถนะหลักขององค์กร และมีการกำหนดกระบวนการที่สำคัญเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการจัดการกระบวนการ การปฏิบัติงานประจำวันที่ดี มีการปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง ทำให้องค์กรเป็นองค์กรแห่งการพัฒนาและเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อสร้างความพึงพอใจ ความประทับใจแก่ลูกค้า สร้างความสุขในการทางานให้แก่บุคลากร การบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และสร้างความสำเร็จอย่างยั่งยืนขององค์กร

วัตถุประสงค์ : 

  1. เพื่อพิจารณาและกำหนดระบบงาน และกระบวนการที่สำคัญขององค์กร
  2. เพื่อกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาว่ากระบวนการใดเป็นกระบวนการที่องค์กรควรดำเนินการเอง และกระบวนการใดควรให้หน่วยงานภายนอกเป็นผู้ดำเนินการ
  3. เพื่อให้องค์กรมีการกำหนดข้อกำหนดของกระบวนการ ซึ่งจะนำไปสู่การจัดการกระบวนการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม  :

  1. ทีมพัฒนาองค์กรที่นำแนวทางการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ (TQA, PMQA, SEPA, EdPex) มาใช้ในการพัฒนาองค์กร และต้องการยกระดับพัฒนาการขององค์กรสู่ความเป็นเลิศ
  2. ผู้ที่สนใจนำการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการองค์กร เพื่อเพิ่มศักยภาพและความเป็นเลิศ

 วิธีการฝึกอบรม : 

บรรยายและฝึกปฏิบัติจากกรณีศึกษา

จำนวนผู้เข้าอบรม :

30 คน

หัวข้ออบรม : 

Part 1 – Process Management in Concept 
          แนวคิดในการจัดการกระบวนการ การออกแบบ การจัดการ การปรับปรุงกระบวนการ
Part 2 – Work System Design
          การพิจารณาความต้องการของลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
          การออกแบบระบบงาน
          การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์เพื่อกำหนดว่ากระบวนการใดองค์กรดำเนินการเอง หรือหาพันธมิตร
          ข้อกำหนดของระบบงาน 
Part 3 Work Process Design 
          การกำหนดกระบวนการทำงานที่สำคัญ 
          การกำหนดข้อกำหนด   
Part 4 Manage and Improvement Process Concept 
          แนวทางการจัดการกระบวนการ ควบคุมการปฏิบัติงานประจำวัน 
          การพิจารณาความสูญเสีย (Waste) ในระบบงาน และกระบวนการทำงานที่สำคัญ 
          แนวคิดและเครื่องมือในการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เกิดผลิตภาพ

 

 

อุปกรณ์ประกอบการอบรม : 

เครื่อง LCD PROJECTOR , กระดานไวท์บอร์ด หรือ FLIP CHART และปากกาเคมี

ราคาค่าบริการ :

  • วันจันทร์ – ศุกร์                                       ราคาวันละ      25,000        บาท
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์         ราคาวันละ      31,250        บาท

หมายเหตุ :

  1. ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พัก(ถ้ามี) และยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 %
  2. สถาบันได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
  3.  สถาบันจัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรมตามจำนวนผู้เข้าร่วมที่ระบุในเอกสารเสนองาน

*** ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถลดหย่อนภาษีเงินได้ ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน ***

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : โทร 0 2619 5500 คุณศาตพร ต่อ 585 (saataporn@ftpi.or.th)