การสร้างโมเดลธุรกิจใหม่ (Reinvent Business Model)

การบริหารจัดการให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงจึงเป็นปัจจัยที่สำคัญมาก องค์กรจึงต้องมีวิธีการกำหนดกลยุทธ์เพื่อสร้างธุรกิจรูปแบบใหม่ และเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันด้วยการสร้างนวัตกรรมโมเดลธุรกิจ และปรับปรุงโมเดลธุรกิจให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ซึ่งส่งผลให้เกิดธุรกิจใหม่ๆ ที่สร้างคุณค่าแตกต่างให้กับลูกค้าอนาคต และสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยวิเคราะห์จากบริบทภายนอกที่มีผลกระทบ เพื่อมากำหนดกรอบแนวทางการจัดการ (Foresight Framework) และจำลองสถานการณ์ ที่ทำให้ทราบโอกาส และอุปสรรคการดำเนินงานขององค์กรอนาคต และมาทวนสอบความต้องการของกลุ่มลูกค้าอนาคต หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อมาวิเคราะห์ Business Model ที่องค์ต้องตอบคำถาม Who What How ของธุรกิจองค์กรในอนาคต ด้วยการกำหนดกลยุทธ์ แผนที่กลยุทธ์ และตัวชี้วัดตามหลัก Balanced Scorecard เพื่อจัดทำโครงการ/แผนปฏิบัติการดำเนินงาน เพื่อสร้างความผูกพันของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ทราบถึงหลักการการสร้างโมเดลธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ

วิธีการฝึกอบรม

การบรรยาย การฝึกปฏิบัติ (Workshop)

­คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ผู้จัดการ และผู้ที่สนใจ

หัวข้อการอบรม

เวลา กิจกรรม
09.00-12.00


• การวิเคราะห์ความเสี่ยงและโอกาสธุรกิจ โดยการสร้างภาพจำลองเหตุการณ์อนาคต
• การสร้างโมเดลธุรกิจ ด้วยการกำหนด Who, What, How
• Workshop การสร้างโมเดลธุรกิจ
13.00-16.00


• การจัดทำ Case for Change และการกำหนดกลยุทธ์ (Strategy)
• Workshop การจัดทำ Case for Change
• การจัดทำแผนที่กลยุทธ์ (Strategy Map) เพื่อจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management)

 

หมายเหตุ : พัก Break ช่วงเช้า (10:30-10:45 น.)  พักกลางวัน (12:00-13:00 น.) พัก Break ช่วงบ่าย (14:30-14:45 น.)

ราคาค่าบริการ

  • วันจันทร์ – ศุกร์ ราคา 25,000 บาท / วัน
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ราคา 31,250 บาท / วัน

*** ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถลดหย่อนภาษีเงินได้ ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน ***

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : โทร 02-6195500 คุณฐิตารีย์ ต่อ 572 (Thitaree@ftpi.or.th)

หรือ คุณขนิษฐา ต่อ 586 (Khanittha@ftpi.or.th)