ความรู้ขององค์กร (Organizational Knowledge) ตามข้อกำหนดของระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015

ปัจจุบัน การสร้างและต่อยอดความรู้ในองค์กร ถือได้ว่าเข้ามามีบทบาทในองค์กรในการผลักดันให้องค์กรมีผลการดำเนินงานที่ดี และมีความสามารถในการดำเนินงานที่ทันต่อสภาวการณ์ภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อีกทั้งด้วยการดำเนินงานที่หลายๆ องค์กรได้มีการนำเอาระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015 มาประยุกต์ใช้ในการสร้างมาตรฐานการทำงานในองค์กร ให้มีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ หนึ่งในข้อกำหนดในมาตรฐาน ISO 9001:2015 ก็คือ ความรู้ขององค์กร (Organizational Knowledge) ที่กำหนดให้องค์กรมีการระบุ รวบรวมและใช้องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานขององค์กรในการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการให้กับลูกค้าได้ตรงตามข้อกำหนด และองค์กรบรรลุผลลัพธ์ในการดำเนิน งานตามที่ได้กำหนดเป้าหมายไว้

ซึ่งเป็นความจำเป็น ที่องค์กรควรจะต้องให้ความสำคัญในการพิจารณากำหนดแนวทางที่เป็นระบบที่ ชัดเจนและง่ายในการระบุ รวบรวม จัดเก็บและใช้ประโยชน์จากความรู้ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานขององค์กรเพื่อให้เกิดผลการดำเนินงานตามที่องค์กรได้กำหนดไว้ และยังเป็นการเพิ่มพูนความสามารถของบุคลากรในองค์กรในการปฎิบัติงาน อันจะก่อให้เกิดการปรับปรุง พัฒนา ระบบการทำงานและสนันสนุนการดำเนินงานขององค์กรให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

 สิ่งที่จะได้รับจากการอบรม

  • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้ขององค์กร (Organizational Knowledge) ตามข้อกำหนดของระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015
  • สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการความรู้ในองค์กรที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินงานขององค์กรเพื่อผลักดันให้องค์กรมีผลการดำเนินงานได้ตามที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากขึ้น

หัวข้อการอบรม

เวลา กิจกรรม
09.00-12.00


• ความสำคัญของความรู้ต่อการดำเนินงานขององค์กร
• ประเภทขององค์ความรู้
• วิธีการกำหนดองค์ความรู้
13.00-16.00

• การนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานขององค์กร
• การรักษาและต่อยอดองค์ความรู้

 

 หมายเหตุ : พัก Break ช่วงเช้า (10:30-10:45 น.)  พักกลางวัน (12:00-13:00 น.) พัก Break ช่วงบ่าย (14:30-14:45 น.)

ราคาค่าบริการ

  • วันจันทร์ – ศุกร์ ราคา 25,000 บาท / วัน
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ราคา 31,250 บาท / วัน

*** ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถลดหย่อนภาษีเงินได้ ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน ***

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : โทร 02-6195500 คุณฐิตารีย์ ต่อ 572 (Thitaree@ftpi.or.th)

หรือ คุณขนิษฐา ต่อ 586 (Khanittha@ftpi.or.th)