How to Manage Knowledge of the Organization according to ISO 9001:2015 (จัดการองค์ความรู้ขององค์กรเพื่อตอบโจทย์ข้อกำหนดระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015)

ปัจจุบันการจัดการความรู้ (Knowledge Management – KM) ในองค์กร มีส่วนสำคัญอย่างยิ่ง ในการผลักดันให้องค์กรมีผลการดำเนินงานที่ดีและมีความสามารถในการดำเนินงานที่ทันต่อสภาวการณ์ภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  จากความสำคัญนี้  มาตรฐาน ISO 9001:2015 ได้นำความรู้ขององค์กร (Organizational Knowledge) มาเป็นข้อกำหนดหนึ่ง  ซึ่งกำหนดให้องค์กรมีการระบุ รวบรวมและใช้องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานขององค์กรในการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการให้กับลูกค้าได้ตรงตามข้อกำหนดและองค์กรบรรลุผลลัพธ์ในการดำเนินงานตามที่ได้กำหนดเป้าหมายไว้

ดังนั้น องค์กรควรให้ความสำคัญในการพิจารณากำหนดแนวทางที่เป็นระบบ ชัดเจนและง่าย ในการระบุ รวบรวม จัดเก็บและใช้ประโยชน์จากความรู้ที่จำเป็น เพื่อเพิ่มพูนความสามารถของบุคลากรในองค์กร  ให้มีผลการปฎิบัติงานที่ดีอันจะส่งผลต่อผลการดำเนินงานขององค์กรให้บรรลุเป้าหมาย และสนันสนุนการดำเนินงานขององค์กรให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์

 • เพื่อเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับ “ความรู้องค์กร (Organizational Knowledge)” ตามข้อกำหนดของระบบมาตรฐาน ISO 9001 : 2015
 • เพื่อสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการจัดการความรู้ในองค์กรที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินงานขององค์กร และส่งเสริม ผลักดันให้องค์กรมีผลการดำเนินการตามที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

วิธีการอบรม

 • การบรรยาย ฝึกปฏิบัติ (Workshop) ยกตัวอย่าง และกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง

เหมาะสำหรับ

 • ผู้บริหาร หัวหน้างาน นักวิชาการ
 • บุคลากรที่รับผิดชอบงานระบบคุณภาพ /การพัฒนาองค์กร และ การจัดการความรู้ (KM)
 • บุคคลทั่วไปที่สนใจ

หัวข้อการอบรม

08.30-09.00 น.  ลงทะเบียน

09.00-16.00 น.

 • ข้อกำหนดระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015 กับการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
 • การจัดการความรู้ในองค์กร (Knowledge Management in the Organization)
 • Workshop-1
 • การเก็บ รวบรวม และการนำความรู้องค์กรไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานขององค์กร
 • Workshop-2
 • การต่อยอดองค์ความรู้องค์กรเพื่อความยั่งยืน
 • ปัจจัยแห่งความสำเร็จของการประยุกต์ KM กับ ISO 9001:2015
 • สรุป ถาม-ตอบ

หมายเหตุ : พัก Break ช่วงเช้า (10:30-10:45 น.)  พักกลางวัน (12:00-13:00 น.) พัก Break ช่วงบ่าย (14:30-14:45 น.)

ราคาค่าบริการ

 • วันจันทร์ – ศุกร์ ราคา 25,000 บาท / วัน
 • วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ราคา 31,250 บาท / วัน

*** ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถลดหย่อนภาษีเงินได้ ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน ***

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : โทร 0 2619 5500 คุณวัชชิระ ต่อ 571 (watchira@ftpi.or.th)