การวิเคราะห์สาเหตุรากเหง้าของปํญหาด้วยหลักการ Why Why Analysis

“การแก้ไขปัญหาไม่ตรงจุด และการเกิดความผิดพลาดซ้ำซาก มีสาเหตุหนึ่งเกิดจากการวิเคราะห์ปัญหาไม่ตรงจุด ซึ่งทำให้การแก้ไขปัญหานั้นเสียเวลา และเสียค่าใช้จ่ายโดยเปล่าประโยชน์

การวิเคราะห์ด้วยการถาม ทำไม? ทำไม? หรือ Why Why Analysis จึงเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยลดปัญหาดังกล่าวได้ โดยจะช่วยให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงประเด็นจนพบกับสาเหตุรากเหง้าที่แท้จริงของปัญหาได้ นอกจากนี้ ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานอื่นๆ เพื่อทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล และป้องกันการเกิดซ้ำของปัญหา รวมทั้งเป็นพื้นฐานนำไปสู่การวิเคราะห์แก้ไขปัญหาแบบ PM Analysis ต่อไป”

วัตถุประสงค์ : 

  1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการวิเคราะห์ตามหลักของ Why Why Analysis ให้มากขึ้น
  2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะและตรรก(Logic)ในการวิเคราะห์หาสาเหตุอย่างเป็นระบบ
  3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานของตนเองได้

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม  : 

ผู้บริหาร หัวหน้างาน วิศวกร และผู้สนใจทั่วไป

 วิธีการฝึกอบรม : 

  • การบรรยายจากวิทยากรที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาแนะนำการปรับปรุงกระบวนการผลิต
  • การบรรยายเทคนิคต่างๆ และการฝึกปฏิบัติจริง

จำนวนผู้เข้าอบรม : 

30 คน

หัวข้ออบรม : 

• แนวคิดและการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity)
• ชนิดของปัญหาและสาเหตุ
• แนวคิดและหลักการ 5 G
• เครื่องมือในการวิเคราะห์หาสาเหตุ
• ความหมายของการวิเคราะห์ตามหลัก Why Why Analysis
• ขั้นตอนของการวิเคราะห์ด้วยหลักการ Why Why Analysis
• วิธีการมองปัญหาแบบ Why Why Analysis
• Workshop

อุปกรณ์ประกอบการอบรม : 

เครื่อง LCD PROJECTOR , กระดานไวท์บอร์ด หรือ FLIP CHART และปากกาเคมี

ราคาค่าบริการ :

  • วันจันทร์ – ศุกร์                               ราคาวันละ 25,000 บาท
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ราคาวันละ 31,250 บาท

หมายเหตุ :

  1. ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พัก(ถ้ามี) และยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 %
  2. สถาบันได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
  3.  สถาบันจัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรมตามจำนวนผู้เข้าร่วมที่ระบุในเอกสารเสนองาน

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : โทร 0 2619 5500 คุณศาตพร ต่อ 585 (saataporn@ftpi.or.th)