จิตสำนึกในความสูญเสีย (Wastes Awareness)

ในสภาวะเศรษฐกิจถดถอย การแข่งขันทางธุรกิจอุตสาหกรรมทวีความรุนแรงขึ้น องค์การที่จะอยู่รอดได้ต้องตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ด้วยการแสวงหาวิธีทางในการปรับปรุงการผลิตเพื่อเพิ่มคุณภาพ ลดต้นทุน ส่งมอบทันเวลา และทำกำไรให้มากที่สุด เพื่อให้ยืนหยัดดำเนินกิจการต่อไปได้อย่างมั่นคง

การเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน และส่งมอบได้ทันเวลา สามารถทำให้องค์การลดความสูญเสียทุกรูปแบบในกระบวนการทำงานทุกสายงาน ซึ่งหากไม่ให้ความสนใจสังเกต และพยายามปรับปรุงแก้ไขวิธีการทำงานนั้นๆ ให้ดีขึ้น ความสูญเสียก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว ทำให้หน่วยงานหรือองค์การต้องสูญเสียลูกค้าและกำไรที่ควรได้ไป การลดความสูญเสียถือเป็นหน้าที่ของพนักงานและผู้บริหารทุกคน ดังนั้นทุกคนต้องมีความรู้ จิตสำนึก การสังเกต หาสาเหตุและแนวทางแก้ไขป้องกัน เพื่อลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น ซึ่งเป็นหนทางที่ใช้ในการปรับปรุงการเพิ่มผลผลิต เพื่อความอยู่รอดขององค์การ

วัตถุประสงค์ : 

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงแนวทางในการเพิ่มผลผลิต
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงแนวคิดในการลดต้นทุน
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีมุมมองในด้านความสูญเสียภายในและภายนอก

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม  :

 • ผู้ที่ต้องการทราบถึงการเพิ่มผลผลิต และความสูญเสีย
 • องค์กรที่ต้องการจัดประเภทของความสูญเสียภายใน
 • ระดับปฏิบัติการ ถึงระดับผู้จัดการ

 วิธีการฝึกอบรม :

 • การบรรยายจากวิทยากรที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาแนะนำ จากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
 • การฝึกปฏิบัติโดยใช้กรณีศึกษา และนำเสนอผลงาน

จำนวนผู้เข้าอบรม :   

30 คน

หัวข้ออบรม : 

• แนวคิดเรื่องการเพิ่มผลผลิตและการลดต้นทุน
• ความสูญเสียคืออะไร
• วิธีการค้นหาความสูญเสีย
• การใช้วิธี Brains Writtings ความสูญเสียในองค์กร
• การจัดประเภทของการสูญเสีย
• การใช้วิธี Brainstroming จัดกลุ่มความสูญเสีย
• นำเสนอผลงานของแต่ละกลุ่ม
• สรุปความสูญเสียภายในองค์กรของท่าน

อุปกรณ์ประกอบการอบรม : 

เครื่อง LCD PROJECTOR , กระดานไวท์บอร์ด หรือ FLIP CHART และปากกาเคมี

ราคาค่าบริการ :

 • วันจันทร์ – ศุกร์                                   ราคาวันละ        25,000            บาท
 • วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์     ราคาวันละ        31,250            บาท

หมายเหตุ :

 1. ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พัก(ถ้ามี) และยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 %
 2. สถาบันได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 3.  สถาบันจัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรมตามจำนวนผู้เข้าร่วมที่ระบุในเอกสารเสนองาน

*** ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถลดหย่อนภาษีเงินได้ ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน ***

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : โทร 02-6195500 คุณฐิตารีย์ ต่อ 572 (Thitaree@ftpi.or.th) 

หรือ คุณขนิษฐา ต่อ 586 (Khanittha@ftpi.or.th)