การบริหารความต่อเนื่องธุรกิจสู่ความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Master Business Continuity Management)

การที่องค์กรสามารถดำเนินงานประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน ตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ต้องพัฒนาให้เป็นองค์กรที่มีความสามารถในการปรับตัว (Resilient Organization) ซึ่งเป็นองค์กรที่สามารถสร้างความสามารถในการแข่งขัน   โดยต้องสร้างผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ที่วางไว้ ขณะเดียวกันต้องสร้างนวัตกรรมให้ทันและพร้อมรับมือต่อความเปลี่ยนแปลง รวมทั้งปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างต่อเนื่อง แต่ถ้าองค์กรใดที่มีการหยุดชะงักการดำเนินธุรกิจ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงใดๆ ก็ตาม ก็ยากที่จะกลับมาดำเนินธุรกิจได้อีก หรือต้องใช้เวลานานในการกลับมาดำเนินธุรกิจต่อไป     ดังนั้น ทุกองค์กรต้องเตรียมพร้อม เพื่อปรับตัวและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภัยธรรมชาติและมนุษย์ เช่น ฝนตกหนัก พายุที่รุนแรง เกิดน้ำท่วมที่ขยายวงกว้าง ภัยแล้ง และการก่อการร้าย เป็นต้น อีกทั้ง การดำเนินงานในปัจจุบันต้องมีการบริหาร Supply Chain, การ Outsource, การผลิตและบริการแบบ LEAN, การขนส่งแบบ Just in Time (JIT)  และยังมีความท้าทายต่างๆ อาทิ เช่น การรับมือกับ Social Network การบริการ 24 ชั่วโมง และความต้องการของลูกค้าในรูปแบบต่างๆ ที่เข้มงวดมากขึ้น หลักสูตรนี้ จึงนำเสนอหลักการและวิธีการเพื่อให้องค์กรสามารถปรับตัวและอยู่รอดได้ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงและดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

หัวข้อการอบรมวันที่หนึ่งเวลา กิจกรรม
 09.00 – 16.00


• แนวคิดและความเป็นมาของการสร้างความสามารถในการบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
• ความหมายของการบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ และเหตุผลที่ต้องสร้างความสามารถในการบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจเพื่อความยั่งยืน และกรณีศึกษาองค์กรที่ประสบความสำเร็จ
• แนวทางการสร้างความสามารถในการบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจอย่างยั่งยืน (2A, 2P, and 2R)
            • A1 : การคาดการณ์การเปลี่ยนแปลง (Anticipation)
            • A2 : การประเมิน (Assessment)วันที่สอง


09.00 – 16.00• แนวทางการสร้างความสามารถในการบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจอย่างยั่งยืน   (2A, 2P, and 2R)
          • P1 : การป้องกัน (Prevention)
          • P2 : การเตรียมการ (Preparation)
          • R1 : การตอบโต้ (Response)
          • R2 : การกลับคืนสู่การดำเนินการตามปกติ (Recovery)
• สรุป และ ถามตอบ

 หมายเหตุ : พัก Break ช่วงเช้า (10:30-10:45 น.)  พักกลางวัน (12:00-13:00 น.)  พัก Break ช่วงบ่าย (14:30-14:45 น.)

ราคาค่าบริการ

  • วันจันทร์ – ศุกร์ ราคา 30,000 บาท / วัน
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ราคา 37,500 บาท / วัน

*** ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถลดหย่อนภาษีเงินได้ ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน ***

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : โทร 0 2619 5500 คุณวัชชิระ ต่อ 571 (Watchira@ftpi.or.th)