การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management : TQM)

ในสภาวะปัจจุบันอุตสาหกรรมทั้งในภาคผลิตและภาคบริการ ต่างให้ความสนใจเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กร  เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน  รวมทั้งสร้างความผาสุกและคุณค่าให้เกิดขึ้นกับพนักงานในองค์กรด้วยกันทั้งสิ้น

TQM เป็นเส้นทางสู่การบริหารจัดการเพื่ออนาคต ที่ไม่มีเพียงแต่ประกันคุณภาพด้านผลิตภัณฑ์และบริการเท่านั้น  แต่เป็นวีการที่จะสร้างความมั่นใจในด้านการบริหารด้านทรัพยากรบุคคล และกระบวนการทางธุรกิจให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าภายนอก และลูกค้าภายในได้อย่างสมบูรณ์  หลักสูตรนี้จึงเหมาะสมกับองค์กรที่ต้องการจะสร้างคุณภาพให้เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั่วทั้งองค์กร

วัตถุประสงค์ : 

 1. เพื่อให้มีความเข้าใจในแนวคิด หลักการ และความสำคัญของการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (TQM)
 2. สามารถนำเทคนิค และเครื่องมือของ TQM ไปวางแผนดำเนินกิจกรรมได้
 3. สามารถนำแนวคิดของ TQM ไปประยุกต์ใช้กับการดาเนินการขององค์กร

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม  :

ผู้บริหารระดับกลางและสูง ซึ่งกำลังต้องการพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบ และยั่งยืน

 วิธีการฝึกอบรม : 

 • การบรรยายจากวิทยากรที่ปรึกษาของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ซึ่งมีประสบการณ์ทั้ง การเป็นวิทยากร และการให้คำปรึกษาแนะนำในองค์กรชั้นนำ
 • การศึกษาจากกรณีตัวอย่าง (Case Study)
 • ฝึกปฏิบัติ (Workshop)

จำนวนผู้เข้าอบรม :   

30 คน

กำหนดการอบรม   เวลา 9.00 – 16.00  น.

วันที่หนึ่ง

 • แนะนำสู่ระบบ TQM (TQM Overview)
 • ระบบTQM ตามแนวทาง Kano Model
  • เสาหลักที่ 1 แนวคิดของระบบ TQM (Concept :Fact & Data, Next Process, Market-In)
  • เสาหลักที่ 2 ระบบบริหารของTQM (Vehicle : Management by Policy, Cross Functional and Daily Management)
 • Workshop “การบริหารงานประจำวัน”

วันที่สอง

 • ระบบTQM ตามแนวทาง Kano Model (ต่อ)
  • เสาหลักที่ 3 เครื่องมือและเทคนิค (Tool and Technique : 7 QC Tools, 7 Management Tools)
 • Workshop “การกำหนดหัวข้อปัญหาตามหลักการของTQM”
 • ขั้นตอนการดำเนินการวางระบบ TQM
 • ปัจจัยสู่และตัวชี้วัดความสำเร็จของระบบTQM
 • สรุป-ถามตอบ

พักทานอาหารว่าง และเครื่องดื่ม เวลา 10.30 – 10.45 น. และ 14.30 – 14.45 น.

พักทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00-13.00 น.

หมายเหตุ :  หัวข้อการฝึกอบรมสามารถปรับเปลี่ยนให้ตรงตามที่ลูกค้าความต้องการ

อุปกรณ์ประกอบการอบรม : 

เครื่อง LCD PROJECTOR , กระดานไวท์บอร์ด หรือ FLIP CHART และปากกาเคมี

ราคาค่าบริการ :

 • วันจันทร์ – ศุกร์                                 ราคา 50,000  บาท
 • วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์   ราคา 62,500  บาท

หมายเหตุ :

 1. ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พัก(ถ้ามี) และยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 %
 2. สถาบันได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 3.  สถาบันจัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรมตามจำนวนผู้เข้าร่วมที่ระบุในเอกสารเสนองาน

*** ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถลดหย่อนภาษีเงินได้ ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน ***

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : โทร 0 2619 5500 คุณศาตพร ต่อ 585 (saataporn@ftpi.or.th)