การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management : TQM)

ท่ามกลางสภาวะการแข่งขันของโลกการค้าเสรี องค์กรจะมีความมั่นคั่ง เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องได้ ก็ต่อเมื่อองค์กรมีความสามารถในการทำให้ผลิตภัณฑ์และบริการของตนมีคุณภาพเหนือความคาดหวังของลูกค้า สามารถสร้างความประทับใจแก่ลูกค้า เพราะลูกค้าเป็นผู้ที่ตัดสินว่าคุณภาพและผลการดำเนินงานขององค์กรดีหรือไม่ ดังนั้นองค์กรต้องพิจารณาคุณลักษณะทั้งหมดของผลิตภัณฑ์และบริการ รวมทั้งวิธีการต่างๆ ในการเข้าถึงลูกค้า ซึ่งจะช่วยสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้าเพื่อให้ได้ลูกค้าใหม่ ความพึงพอใจของลูกค้า ความนิยมของลูกค้า การได้รับการแนะนำบอกต่อโดยลูกค้า ความภักดีของลูกค้า และการขยายธุรกิจ การที่องค์กรจะมีผลการดำเนินการในลักษณะดังกล่าวนั้นได้ต้องอาศัยระบบการบริหารจัดการภายในองค์กรที่มีความเป็นเลิศ

การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management : TQM) มีหลากหลายแนวคิดทั้งส่วนที่มาจากแนวทางของญี่ปุ่น และแนวทางของทางตะวันตก แต่ไม่ว่าเป็นแนวทางของใครสิ่งที่มุ่งเน้น และยึดถือปรัชญาในการบริหาร คือ การมุ่งเน้นความสาคัญของลูกค้า  เพื่อที่จะสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ตรงกับความต้องการ ด้วยการให้ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์ก

วัตถุประสงค์ : 

  1. เพื่อให้มีความเข้าใจในแนวคิด หลักการ และความสำคัญของการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (TQM)
  2. สามารถนำเทคนิค และเครื่องมือของ TQM ไปวางแผนดำเนินกิจกรรมได้
  3. สามารถนำแนวคิดของ TQM ไปประยุกต์ใช้กับการดาเนินการขององค์กร จนส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าได้

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม  :

คณะผู้บริหารระดับสูงและระดับกลางขององค์กร หรือผู้เกี่ยวข้องในการบริหารคุณภาพขององค์กร

 วิธีการฝึกอบรม : 

  • การบรรยายจากวิทยากรที่ปรึกษาของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ซึ่งมีประสบการณ์ทั้ง การเป็นวิทยากร และการให้คำปรึกษาแนะนำในองค์กรชั้นนำ
  • การศึกษาจากกรณีตัวอย่าง (Case Study) ฝึกปฏิบัติ (Workshop)

จำนวนผู้เข้าอบรม :   

30 คน

หัวข้ออบรม : 

• แนะนำ TQM
• องค์ประกอบ TQM (Kano’s House)
• TQM Concept (Fact & Data, Next Process,Market-In….)
• Techniques (7 Tools, New 7 Tools)
• Workshop
• แนวทางในการดำเนินกิจกรรม TQM ในองค์กร
• บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารในกิจกรรม TQM
• การสนับสนุนกิจกรรม TQM

อุปกรณ์ประกอบการอบรม : 

เครื่อง LCD PROJECTOR , กระดานไวท์บอร์ด หรือ FLIP CHART และปากกาเคมี

ราคาค่าบริการ :

  • วันจันทร์ – ศุกร์                                   ราคาวันละ        25,000            บาท
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์     ราคาวันละ        31,250            บาท

หมายเหตุ :

  1. ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พัก(ถ้ามี) และยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 %
  2. สถาบันได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
  3.  สถาบันจัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรมตามจำนวนผู้เข้าร่วมที่ระบุในเอกสารเสนองาน

*** ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถลดหย่อนภาษีเงินได้ ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน ***

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : โทร 02-6195500 คุณฐิตารีย์ ต่อ 572 (Thitaree@ftpi.or.th) 

หรือ คุณขนิษฐา ต่อ 586 (Khanittha@ftpi.or.th)