การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management: TQM)

ท่ามกลางสภาวะการแข่งขันของโลกการค้าเสรี องค์กรจะมีความมั่นคั่ง เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องได้ ก็ต่อเมื่อองค์กรมีความสามารถในการทาให้ผลิตภัณฑ์และบริการของตนมีคุณภาพเหนือความคาดหวังของลูกค้า สามารถสร้างความประทับใจแก่ลูกค้า เพราะลูกค้าเป็นผู้ที่ตัดสินว่าคุณภาพและผลการดำเนินงานขององค์กรดีหรือไม่ ดังนั้นองค์กรต้องพิจารณาคุณลักษณะทั้งหมดของผลิตภัณฑ์และบริการ รวมทั้งวิธีการต่างๆ ในการเข้าถึงลูกค้า ซึ่งจะช่วยสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้าเพื่อให้ได้ลูกค้าใหม่ ความพึงพอใจของลูกค้า ความนิยมของลูกค้า การได้รับการแนะนำบอกต่อโดยลูกค้า ความภักดีของลูกค้า และการขยายธุรกิจ การที่องค์กรจะมีผลการดาเนินการในลักษณะดังกล่าวนั้นได้ต้องอาศัยระบบการบริหารจัดการภายในองค์กรที่มีความเป็นเลิศ

การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management : TQM) มีหลากหลายแนวคิดทั้งส่วนที่มาจากแนวทางของญี่ปุ่น และแนวทางของทางตะวันตก แต่ไม่ว่าเป็นแนวทางของใครสิ่งที่มุ่งเน้น และยึดถือปรัชญาในการบริหาร คือ การมุ่งเน้นความสำคัญของลูกค้า   เพื่อที่จะสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ตรงกับความต้องการ ด้วยการให้ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์ก

วัตถุประสงค์ : 

เพื่อให้ผู้บริหาร ผู้จัดการ วิศวกร ผุ้มีหน้าที่ส่งเสริม TQM ภายในองค์กร มีแนวคิด และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ              TQM และการบริหารกิจกรรม เพื่อผลักดันให้เกิด TQM อย่างยั่งยืน

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม  :

คณะผู้บริหารระดับสูงและระดับกลางขององค์กร หรือผู้เกี่ยวข้องในการบริหารคุณภาพขององค์กร

 วิธีการฝึกอบรม : 

การบรรยายโดยวิทยากรที่ปรึกษาสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติที่มีประสบการณ์ในการให้คาปรึกษาแนะนำ และอบรมในด้านการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management : TQM)

จำนวนผู้เข้าอบรม :   

30 คน

หัวข้ออบรม : 

• แนวคิดและความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ TQM
        TQM คืออะไร
        ทำไมต้องบริหารแบบ TQM
        องค์ประกอบของ TQM (TQM House) ตามแนวทางของดร.คาโน
• การบริหารกิจกรรม TQM
        การส่งเสริมผลักดัน TQM ภายในองค์กร
        บทบาทของผู้บริหารระดับสูงในการผลักดัน TQM
• การบริหารกิจกรรม TQM
        ปัจจัยสู่ความสำเร็จ
• Workshop : วางแผน Master Plan ในการประยุกต์ใช้ TQM
 

 

 

 

อุปกรณ์ประกอบการอบรม : 

เครื่อง LCD PROJECTOR , กระดานไวท์บอร์ด หรือ FLIP CHART และปากกาเคมี

ราคาค่าบริการ :

  • วันจันทร์ – ศุกร์                                   ราคาวันละ        25,000            บาท
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์     ราคาวันละ        31,250            บาท

หมายเหตุ :

  1. ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พัก(ถ้ามี) และยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 %
  2. สถาบันได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
  3.  สถาบันจัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรมตามจำนวนผู้เข้าร่วมที่ระบุในเอกสารเสนองาน

*** ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถลดหย่อนภาษีเงินได้ ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน ***

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : โทร 02-6195500 คุณฐิตารีย์ ต่อ 572 (Thitaree@ftpi.or.th) 

หรือ คุณขนิษฐา ต่อ 586 (Khanittha@ftpi.or.th)