การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management: TQM)

            ท่ามกลางสภาวะการแข่งขันของโลกการค้าเสรี องค์กรจะอยู่รอดและเติบโตอย่างต่อเนื่องได้ก็ต่อเมื่อองค์กรนั้นมีความสามารถในการทำให้ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพเหนือความคาดหวังของลูกค้า  สามารถสร้างความประทับใจแก่ลูกค้า  ดังนั้นองค์กรต้องพิจารณาคุณลักษณะทั้งหมดของผลิตภัณฑ์และบริการ  รวมทั้งวิธีการต่างๆ ในการตอบสนองต่อความต้องการ ความคาดหวังของลูกค้า ที่ทำให้เกิดความพึงพอใจของลูกค้า  ความภักดีของลูกค้า การได้ลูกค้าใหม่ และการขยายธุรกิจ   การที่องค์กรจะมีผลการดำเนินการในลักษณะดังกล่าวนั้น องค์กรต้องมีการดำเนินการระบบการบริหารจัดการภายในองค์กรที่มีความเป็นเลิศ

                การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management : TQM) มีหลากหลายแนวคิดทั้งส่วนที่มาจากแนวทางของญี่ปุ่น และแนวทางของทางตะวันตก  แต่ไม่ว่าจะเป็นแนวทางของใคร  สิ่งที่มุ่งเน้นและยึดถือปรัชญาในการบริหาร คือ การมุ่งเน้นความสำคัญของลูกค้า เพื่อที่จะสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ตรงกับความต้องการ โดยที่บุคลากรทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร

วัตถุประสงค์ : 

 1. เพื่อให้มีความเข้าใจในแนวคิด หลักการ และความสำคัญของการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (TQM)
 2. สามารถนำเทคนิค และเครื่องมือของ TQM ไปวางแผนดำเนินกิจกรรมได้
 3. สามารถนำแนวคิดของ TQM ไปประยุกต์ใช้กับการดำเนินการขององค์กร 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม  :

คณะผู้บริหารระดับสูงและระดับกลางขององค์กร หรือผู้เกี่ยวข้องในการบริหารคุณภาพขององค์กร

 วิธีการฝึกอบรม : 

การบรรยายโดยวิทยากรที่ปรึกษาสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติที่มีประสบการณ์ในการให้คาปรึกษาแนะนำ และอบรมในด้านการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management : TQM)

จำนวนผู้เข้าอบรม :   

30 คน

กำหนดการอบรม  เวลา 9.00 – 16.00 น.

 • ความหมายและวัตถุประสงค์ของระบบ TQM
 • ระบบ TQM ตามแนวทาง Kano Model
  • เสาหลักที่ 1 แนวคิดของระบบ TQM (Concept)
  • เสาหลักที่ 2 ระบบบริหารของ TQM (Vehicle)
  • เสาหลักที่ 3 เครื่องมือและเทคนิค (Tool and Technique)
 • ขั้นตอนการดำเนินการระบบ TQM
 • ปัจจัยสู่ความสำเร็จของระบบTQM

พักทานอาหารว่าง และเครื่องดื่ม เวลา 10.30 – 10.45 น. และ 14.30 – 14.45 น. พักทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00-13.00 น.

หมายเหตุ :  หัวข้อการฝึกอบรมสามารถปรับเปลี่ยนให้ตรงตามที่ลูกค้าความต้องการ

อุปกรณ์ประกอบการอบรม : 

เครื่อง LCD PROJECTOR , กระดานไวท์บอร์ด หรือ FLIP CHART และปากกาเคมี

ราคาค่าบริการ :

 • วันจันทร์ – ศุกร์                                   ราคาวันละ  25,000  บาท
 • วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์     ราคาวันละ  31,250  บาท

หมายเหตุ :

 1. ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พัก(ถ้ามี) และยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 %
 2. สถาบันได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 3.  สถาบันจัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรมตามจำนวนผู้เข้าร่วมที่ระบุในเอกสารเสนองาน

*** ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถลดหย่อนภาษีเงินได้ ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน ***

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : โทร 0 2619 5500 คุณศาตพร ต่อ 585 (saataporn@ftpi.or.th)