การควบคุมกระบวนการผลิตด้วยหลักสถิติ (Statistical Process Control : SPC)

การควบคุมกระบวนการผลิตด้วยหลักสถิติหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า Statistical Process Control (SPC) คือกิจกรรมที่พนักงานระดับปฏิบัติการ (Operators) หัวหน้างาน (Supervisors) และผู้จัดการ (Managers) ใช้แผนภูมิควบคุม (Control Charts) ในการติดตามผลลัพธ์ที่ออกมาจากกระบวนการ เพื่อที่จะพิสูจน์ว่ามีสาเหตุที่ไม่สามารถกำหนดได้ของความแปรปรวน (Special Causes of Variation) หรือไม่ และหาแนวทางในการกำจัดสาเหตุนั้นต่อไป

นอกจากนั้น SPC ยังสามารถใช้คำนวณหาความสามารถของกระบวนการในการที่จะผลิตชิ้นงานให้ได้ตามข้อกำหนด (Process Capability) อีกด้วย ยิ่งไปกว่านั้นยังมีอุตสาหกรรมการผลิตจำนวนไม่น้อยที่ใช้ SPC เป็นหลักฐานแสดงแก่ลูกค้าว่ากระบวนการผลิตจะอยู่ภายใต้การควบคุมตลอดเวลา

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักสถิติพื้นฐานและตระหนักถึงความสำคัญของการนำสถิติมาใช้ในการควบคุมคุณภาพ
  2. ให้ผู้เข้าอบรมสามารถเลือกใช้ชนิดของแผนภูมิควบคุมได้อย่างเหมาะสมกับกระบวนการ
  3. ให้ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์แผนภูมิควบคุมได้อย่างถูกต้อง

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม 

หัวหน้างานที่วุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

 วิธีการฝึกอบรม  :  

การบรรยาย ชมวีดีทัศน์ และการแบ่งกลุ่มฝึกภาคปฏิบัติ

จำนวนผู้เข้าอบรม :

30 คน

หัวข้ออบรม :

วันที่หนึ่ง วันที่สอง
• ปรัชญาและแนวคิดพื้นฐานของการบริหารคุณภาพ • การตีความแผนภูมิควบคุมกระบวนการ 
  ภายในองค์การ  
• การควบคุมกระบวนการโดยใช้หลักสถิติ   (Control Chart Interpretation)
• แผนภูมิควบคุมกระบวนการ (Control Chart)  • การวิเคราะห์ขีดความสามารถของกระบวนการ
  ที่ใช้กับ Variable Data และ Workshop # 1 • การใช้โปรแกรม Minitab ในการทำ Control Chart
• แผนภูมิควบคุมกระบวนการ (Control Chart)       
  ที่ใช้กับ Attribute และ Workshop # 2

อุปกรณ์ประกอบการอบรม : 

เครื่อง LCD PROJECTOR , กระดานไวท์บอร์ด หรือ FLIP CHART และปากกาเคมี

ราคาค่าบริการ :

  • วันจันทร์ – ศุกร์                                   ราคาวันละ        25,000            บาท
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์     ราคาวันละ        31,250            บาท

หมายเหตุ :

  1. ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พัก(ถ้ามี) และยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 %
  2. สถาบันได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
  3.  สถาบันจัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรมตามจำนวนผู้เข้าร่วมที่ระบุในเอกสารเสนองาน

*** ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถลดหย่อนภาษีเงินได้ ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน ***

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : โทร 0 2619 5500 คุณศาตพร ต่อ 585 (saataporn@ftpi.or.th)