การบำรุงรักษาด้วยตนเอง (Self Maintenance)

ในธุรกิจอุตสาหกรรมที่ใช้เครื่องจักรเป็นหลักในการผลิต มักไม่ได้สนใจหาวิธีการใช้และบำรุงรักษาอย่างถูกต้อง ผลที่ตามมาก็คือเครื่องจักรเสียบ่อย ต้องเสียเวลาซ่อมและเวลาการผลิต เครื่องจักรไม่มีสมรรถนะการทำงานที่ดี ผลิตชิ้นงานออกมาไม่ได้ตามข้อกำหนดอย่างสม่ำเสมอ  สัมพันธภาพที่ไม่ดีระหว่างหน่วยงานผลิตและหน่วยงานซ่อมบำรุง ทำให้เกิดการแก้ไขงานที่มีผลทำให้ต้นทุนสูง การส่งมอบไม่ทันเวลา ซึ่งส่งผลให้ขาดความสามารถในการแข่งขัน

การบำรุงรักษาด้วยตนเอง (Self Maintenance) เป็นกิจกรรมที่พนักงานผู้ใช้เครื่องทำความสะอาด ตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักรตามมาตรฐาน วิเคราะห์ปัญหาและสามารถแก้ไขได้เบื้องต้น ทำให้สามารถใช้เครื่องจักรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมพื้นฐานที่จะช่วยส่งเสริมให้การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม (Total Productive Maintenance) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ความคิดที่ว่า “พนักงานผู้ใช้เครื่องต้องเป็นผู้บำรุงรักษาเครื่องจักรด้วย ตนเอง โดยไม่ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของแผนกซ่อมบำรุงเท่านั้น”

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจพื้นฐานการบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม (TPM)
  2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงความสำคัญของการบำรุงรักษาด้วยตนเองที่มีผลต่อประสิทธิภาพของการผลิต
  3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบขั้นตอนการบำรุงรักษาด้วยตนเอง และสามารถนำไปปฏิบัติได้

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม  : 

พนักงานระดับปฏิบัติการ (พนักงานผู้ใช้เครื่องจักร ช่างเทคนิค และพนักงานฝ่ายซ่อมบำรุง) จนถึงระดับผู้จัดการ

 วิธีการฝึกอบรม :      

  • การบรรยายจากวิทยากรและเจ้าหน้าที่ปรึกษาแนะนำที่มีประสบการณ์
  • การฝึกปฏิบัติ (Workshop) และนำเสนอผลงาน

จำนวนผู้เข้าอบรม     

30 คน

หัวข้อการอบรม :

• แนวคิดและการบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม (Total Productive Maintenance : TPM)  
• ความสูญเสียที่มีผลต่อประสิทธิผลของเครื่องจักร
• การบำรุงรักษาด้วยตนเอง (Self Maintenance) 
• การบำรุงรักษาด้วยตนเอง 7 ขั้นตอน
• เครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนการทำกิจกรรม
• การประยุกต์ใช้กิจกรรมการบำรุงรักษาด้วยตนเองในบริษัท

อุปกรณ์ประกอบการอบรม : 

เครื่อง LCD PROJECTOR , กระดานไวท์บอร์ด หรือ FLIP CHART และปากกาเคมี

ราคาค่าบริการ :

  • วันจันทร์ – ศุกร์                                   ราคาวันละ        25,000            บาท
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์     ราคาวันละ        31,250            บาท

หมายเหตุ :

  1. ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พัก(ถ้ามี) และยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 %
  2. สถาบันได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
  3.  สถาบันจัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรมตามจำนวนผู้เข้าร่วมที่ระบุในเอกสารเสนองาน

*** ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถลดหย่อนภาษีเงินได้ ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน ***

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : โทร 0 2619 5500 คุณศาตพร ต่อ 585 (saataporn@ftpi.or.th)