กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ (QCC Activity)

การทำกิจกรรมคุณภาพ QCC เป็นกิจกรรมหนึ่งที่สามารถจะช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในหน้างานได้ การที่พนักงานมีความรู้แนวคิดในการค้นหาปัญหาที่เกิดขึ้น วิเคราะห์หาสาเหตุรวมถึงการวางแผนในการปรับปรุงแก้ไข จะทำให้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นลดลงได้ ทำให้ลดต้นทุนในการผลิตลง ทำให้งานบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ และมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อเป็นการสร้างคุณภาพและมาตรฐานการทำงานให้ดีขึ้นจึงจำเป็นที่สมาชิกกลุ่มคิวซี ผู้นำกลุ่มคิวซี ผู้มีหน้าที่ในการส่งเสริมและชี้แนะการทำกิจกรรมอย่างถูกต้อง สามารถกำหนดแผนในการดำเนินการ วิธีการปฏิบัติจริง การควบคุมการดำเนินงานและแก้ปัญหาในแต่ละขั้นตอนได้อย่างเหมาะสม

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการเทคนิควิธีการ และขั้นตอนในการดำเนินกิจกรรม QCC อย่างถูกต้อง
  2. ฝึกปฏิบัติให้เกิดทักษะในการนำไปประยุกต์ใช้ในการทำกิจกรรม QCC
  3. ปรับปรุงคุณภาพงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
  4. เรียนรู้วิธีการเขียนและวิเคราะห์ปัญหา QC Story
  5. เรียนรู้การแก้ปัญหาและป้องกันปัญหา Corrective & Preventive Action

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

ผู้บริหาร คณะกรรมการ คณะทำงาน ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน และผู้สนใจทั่วไป

 วิธีการฝึกอบรม   

การบรรยาย ถาม-ตอบ ฝึกปฏิบัติ (แบ่งกลุ่ม) และกรณีศึกษาตัวอย่าง

จำนวนผู้เข้าอบรม  

30 คน

หัวข้อการอบรม : 

• ปรัชญาพื้นฐานและหลักการของการดำเนินกิจกรรม QCC
     ประวัติความเป็นมา
     หลักการพื้นฐาน
ขั้นตอนการทำการทำกิจกรรม QCC
    ขั้นตอนการทำ QCC และ PDCA
• เครื่องมือที่ใช้ที่ใช้ในการทำ QCC
    เครื่องมือ 7 QC Tools
    การทำงานเป็นกลุ่ม / ทีม
    ปัญหาและอุปสรรคในการทำ QCC          

 

อุปกรณ์ประกอบการอบรม : 

เครื่อง LCD PROJECTOR , กระดานไวท์บอร์ด หรือ FLIP CHART และปากกาเคมี

ราคาค่าบริการ :

  • วันจันทร์ – ศุกร์                               ราคาวันละ 25,000 บาท
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ราคาวันละ 31,250 บาท

หมายเหตุ :

  1. ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พัก(ถ้ามี) และยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 %
  2. สถาบันได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
  3.  สถาบันจัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรมตามจำนวนผู้เข้าร่วมที่ระบุในเอกสารเสนองาน

*** ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถลดหย่อนภาษีเงินได้ ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน *** 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : โทร 0 2619 5500 คุณศาตพร ต่อ 585 (saataporn@ftpi.or.th)