QC Story

การแก้ปัญหาทางคุณภาพ QC Story เป็นการใช้เครื่องมือคุณภาพเจ็ดอย่างหรือที่รู้จักกันดีในชื่อของ 7 QC Tools มาทำการแก้ปัญหาทางด้านคุณภาพ (QC Problem ตามขั้นตอนของวงจรในการบริหาร Wheel of P-D-C-A) โดยเริ่มตั้งแต่การระบุปัญหา การหาสาเหตุ   การตั้งเป้าหมาย รวมถึงการตรวจ ติดตามผลการแก้ปัญหา ซึ่งขั้นตอนต่างๆ เหล่านั้น เมื่อนำมาร้อยเรียงตั้งแต่ต้นจนจบจะเรียกว่า QC Story

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้และเข้าใจถึงกระบวนการในการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนเพื่อแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนเพื่อแก้ปัญหา อย่างมีประสิทธิผล
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจวงจรการบริหาร P-D-C-A ในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้จักการนำ 7 QC Tools ไปใช้ในการแก้ปัญหา
 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้วิธีใช้ 7 QC Tools

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

ระดับหัวหน้างานขึ้นไปที่มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำ ปวช./ม.6

วิธีการฝึกอบรม 

 • การบรรยายจากวิทยากรที่ปรึกษาจากสถาบันเพิ่มผผลิตแห่งชาติ
 • ฝึกปฏิบัติ กรณีศึกษา ( Case Study) และฝึกปฏิบัติ (Work Shop)

จำนวนผู้เข้าอบรม     

30 คน

หัวข้อการอบรม

•  แนวคิดและความสำคัญของคุณภาพ
•  แนวคิดและความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหา
•  ขั้นตอนการแก้ปัญหา
•  เครื่องมือที่ใช้ในการแก้ปัญหา 7 QC Tools
•  เทคนิคการใช้ 7 QC Tools
•  ตัวอย่าง QC Story ในการแก้ปัญหา

อุปกรณ์ประกอบการอบรม : 

เครื่อง LCD PROJECTOR , กระดานไวท์บอร์ด หรือ FLIP CHART และปากกาเคมี

ราคาค่าบริการ :

 • วันจันทร์ – ศุกร์                               ราคาวันละ 25,000 บาท
 • วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ราคาวันละ 31,250 บาท

หมายเหตุ :

 1. ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พัก(ถ้ามี) และยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 %
 2. สถาบันได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 3.  สถาบันจัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรมตามจำนวนผู้เข้าร่วมที่ระบุในเอกสารเสนองาน

*** ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถลดหย่อนภาษีเงินได้ ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน *** 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : โทร 0 2619 5500 คุณศาตพร ต่อ 585 (saataporn@ftpi.or.th)